Bakgrund

Den 18 maj 2018 meddelade regeringen att man fattat beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Regeringen beslutade den 12 juli om en handlingsplan för det nationella skogsprogrammet. I samband med det beslutade regeringen om nio åtgärder i form av regeringsuppdrag som ska bidra till genomförandet av skogsprogrammet.

En av de nio åtgärderna var att Regeringen gav i uppdrag åt Skogsstyrelsen att fördela medel till regionala insatser som stödjer det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena i skogsprogrammets strategi (dnr N2018/03142/SK). Detta ledde till att Länsstyrelsen Skåne ansökte om stöd som beviljades. Kort därefter tillsattes en styrgrupp bestående av: LRF Skåne, Skogforsk, Södra skogsägarna, Naturskyddsföreningen i Skåne, SLU – Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen.

Två huvudinsatser identifierades:

  • En regional skånsk skogsstrategi
  • Ett permanent dialogforum, det senare behandlas i ett separat dokument.

Inriktningen för strategin har från början varit att skapa ett levande användbart dokument att använda i arbetet att skapa konkreta insatser och aktiviteter för att utveckla och förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.