Innovation

MÅL

Skåne ökar sin innovationskraft för såväl produktions- och arbetssätt som utveckling av nya processer och produkter baserade på skogsråvara. Detta vilar på en höjd kunskaps- och kompetensnivå och ett ökat intresse för framtida utveckling.

INSATSER OCH AKTIVITETER

Insats I1:

Öka kvaliteten och effektiviteten på produktions- och arbetssätt.

Aktiviteter:

A. Ta fram nya innovativa sätt att dela och samla kunskap om viltskadornas omfattning och betydelse på fastighetsnivå. Utveckla en metod för att i markägarens skogsbruksplan beräkna och planera åtgärder i skogen för foderproduktion och därmed förändra markens bärförmåga för vilt, både kortsiktigt och långsiktigt.

I1 A. Handlingsplan

B. Öka kunskapsuppbyggnaden om nya trädslag i skånskt skogsbruk genom att samla in erfarenheter från praktisk användning och samordna med kunskap från forskande institutioner. Ett adaptivt arbetssätt ska leda till att riktlinjer för anläggning och skötsel av bestånd avvägs mot risker för skogsägare och miljö. Testa olika trädslag och andra/nya provenienser som idag odlas i klimat som liknar det vi kommer att få.

I1 B. Handlingsplan

C. Stöd en utveckling av dagens och framtidens dammar eller våtmarker till multifunktionella vattenreservoarer. För exempelvis brandskydd, akuta väderstörningar, funktion för grundvattenbildning etc.

D. Arbeta för att det skånska innovationssystemet stödjer skogorienterade tekniska och digitala innovationer.

E. Hitta, prova, sprida nya sätt för att behålla vattnet i skogen genom att nyttja befintlig vatteninfrastruktur i skogslandskapen och reglera vattnet på nytt sätt till torra skogar.

Insats I2:

Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på skogsråvara.

Aktiviteter:

A. Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes expansiva kommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad andel träbyggande i den egna kommunen. GENOMFÖRD!

I2 A. Handlingsplan – Genomförd 26 maj 2021

B. Stöd ett ökat byggande i trä. Förbättra kunskapen för de som använder träprodukter i sitt yrke, som t ex arkitekter och designers. Förbättra kunskapen för potentiella köpare av träprodukter, som t ex hus- och möbelköpare (goda exempel, erfarenhetsutbyte).

I2 B. Handlingsplan

Webbinariet ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet” genomfördes den 22 september 2022.

Seminariet spelades in och finns att se i sin helhet på vår You Tube-kanal.

Här kan du se vilka Programpunkterna vi hade under dagen.

Presentationer från några av talarna under dagen:
Skogsstyrelsen
KOD Arkitekter
Skövde kommun
Täby kommun

C. Stöd utveckling av en bredare produktpalett som baseras på skogsråvara, genom exempelvis förbättrade innovationssystem med fokus på skog och företagsstöd. Möjliggör forskningssamverkan med Europa och ett EU-nätverk för framtida finansieringslösningar vilket för forskning och skogsägare närmre varandra.

Insats I3:

Utveckla arenor för möten och integration.

Aktiviteter:

A. Inventera Skånes möjligheter för gränsöverskridande samarbeten och utveckla detta med EU-nätverk för framtida finansieringslösningar.

Insats I4:

Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.

Aktiviteter:

A. Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare. GENOMFÖRD!

I4 A. Handlingsplan – Genomförd hösten 2021

B. Lyft fram talande, inspirerande, tankeväckande siffror om skogen som det gröna guldet, till nytta för alla, inte bara markägare.

Insats I5:

Höja förändrings- och innovationsförmågan för skogens samtliga aktörer.

Aktiviteter:

A. Facilitera bättre uppföljningar och utvärderingar av projekt, forskning och försök relaterade till skog, skogsskötsel och skogsmark gjorda i Skåne. Ett mera aktivt lärande!

B. Kompetensutveckling för och mellan skogens aktörer där skogsproduktionsutbildningar får bättre förståelse för naturvårdsperspektivet och biologiutbildningarna bättre förståelse för produktionsperspektivet.