Miljö

MÅL

Den biologiska mångfalden bevaras och stärks. Skogens bidrag till en minskande klimatpåverkan ökar och anpassas till framtida klimatförhållanden. Kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska skogen ökar och en bred publik nås kontinuerligt av goda exempel på genomförda miljövårdsåtgärder.

INSATSER OCH AKTIVITETER

En skånsk skogsstrategi är en plattform för att stödja visionen och syftesförklaringen. Detta görs ytterst genom att huvudområdena är målsatta. Övergripande förutsättningar för att nå målen är kontinuerlig och kvalitativ kompetensförsörjning, ökad kunskap och en ökad jämställdhet

Insats M1:

Ett aktivt bidragande till den biologiska mångfalden.

Aktiviteter:

A. Verka för att öka och sprida kunskap om naturvårdande skötsel och behovet av den i produktionsskog såväl som i skyddad skog.

M1 A. Handlingsplan

B. Stöd forskning och kartläggning av invasiva arter i skogsmark, att myndigheter fortsätter kartlägga och bekämpa i t ex skyddade områden och infoträffar med skogsägare.

M1 B. Handlingsplan

C. Verka för att öka och sprida kunskap om olika arters behov och succession för att på effektivaste sätt kunna förstärka naturvärdena i landskapet.

D. Verka för att öka naturvårdskunskap och hänsynstagande i för-röjningar inför gallring och slutavverkning. Särskilt hänsynstagande bör läggas intill vatten och för ädellöv i eller i anslutning till odlingsmiljöer där kontinuitet av gamla träd behöver skapas.

E. Initiera ett nytt forskningsprogram kring ädellövsskogsskötsel som både omfattar produktionsskog och naturvårdsbestånd.

M1 E. Handlingsplan

F. Stärk dialog mellan myndigheter, forskning och markägare och skapa stimulerande mötesplatser.

M1 F. Handlingsplan

G. Digital app som följer en skogsslinga där skötsel av naturvärden illustreras tillsammans med genomförda skötselåtgärder. Lägg i en publik miljö t ex Skåneleden eller ett rekreationsområde (Stiftelsen Skånska Landskap). *

M1 G. Handlingsplan

H. Verka för att utveckla rådgivningsmetodik som gynnar högkvalitativ hänsyn så som gröna stråk för artspridning och annan miljöhänsyn i landskapet inom ramen för Grön infrastruktur. Skyddszoner längs vatten är ett exempel.

I. Verka för att integrera landskapsperspektiv på ett tydligare sätt. Exempelvis genom studiecirklar eller tematräffar i en by eller annat landskapsområde. Där kan man t ex diskutera vattnets väg i landskapet, vilt, vilka naturvärden det aktuella landskapet har och olika arters spridningsmöjligheter kopplat till Grön infrastruktur.

Insats M2: Öka kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska skogen, på alla nivåer.

Aktiviteter:

A. Ta fram kunskapsunderlag om hur ett effektivt skogsbruk kan bedrivas på ett sätt som skapar långsiktigt goda förutsättningar för biologisk mångfald och livskraftiga populationer av växt- och djurarter. Aktivt verka för kunskapsspridning och metoder så att produktionsbestånd och naturvärden i skogen stärker varandra t ex genom väl planerad generell hänsyn och frivilliga avsättningar där skogliga värdekärnor och livsmiljöer för djur och växter bevaras.

B. Verka för utökad forskning och utveckling av blandbestånd där man belyser plus och minus för olika blandbestånd kopplat till relevanta ekosystemstjänster.

C. Verka för ökad effektivitet och kvalité i skogsskötselns kulturmiljöhänsyn utifrån skogssektorns gemensamma målbilder för hänsynstagande åtgärder under hela omloppstiden men framför allt vid användning av maskiner. För att underlätta kopplingen mellan vår levande kulturmiljö och aktivt nyttjande av skogsresurser är information om lämningar, hur de uppstått, varför och hur de upptäcks en del av aktiviteten.

D. Stimulera konsumenters efterfrågan på skogliga produkters produktionssätt som är hållbara.

Insats M3: Öka skogens bidrag till minskad klimatpåverkan och anpassa den skånska skogen till framtida klimatförhållanden.

Aktiviteter:

A. Stöd forskning och kartläggning av trädsjukdomar, skadegörare samt direkt och indirekt påverkan av det ändrade klimatet, biologisk mångfald, skogsbruket och landskapet i södra Sverige. Exempelvis sjukdomar på ask och alm gör att mer forskning behövs för att bevara deras värden och säkerställa dem för framtiden. (bevakning, del av M1 D)

M3 A. Handlingsplan

B. Verka för effektiva kolsänkor och kolinbindning. Stöd forskning kring olika trädslags förmåga till kolinbindning och användningsområde tillsammans med dess effekter på biologisk mångfald, sjukdomar och invasiva arter etc. Stöd forskning om hur vida återvätning kan minska koldioxidutsläpp i Skåne.

C. Stöd skötsel och utveckling av nya blandskogsbestånd.

Insats M4: Sprid goda exempel på genomförda miljövårdsåtgärder till en bred publik.

Aktiviteter:

A. Genomför pilotprojekt där ett antal skogsägare, exempelvis i en by, tillsammans genomför insatser som är särskilt intressanta i just deras område. Insatserna kan vara av typen naturvårdande skötsel, särskilda åtgärder kopplat till vatten eller kulturmiljön. Projektet utgår från intresserade markägare och genomförs lokalt med stöd av myndigheter, skogsägarföreningar och ideell naturvård. Projektet ger förhoppningsvis underlag att sprida goda exempel och inspirera till ytterligare liknande insatser, som blir en konkret del i arbetet med grön infrastruktur/landskapsperspektiv.

B. Stöd ett kontinuerligt informationsarbete. In i vår digitala plattform www.skanskskogsstrategi.se

M4 B. Handlingsplan

C. Möjliggör att brukningshistorien hålls levande.