Kalendarium

Alnarpskonferensen 2023

feb152023
Tid: 11:30 - 16:45
Plats: Alnarp, Loftet och aulan

Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi?

Samhällets hållbara omställning leder till nya förväntningar på jordbruksmarken som bas för produktion av mat, förnyelsebara material, energi kolinlagring, biodiversitet och andra typer av ekosystemtjänster. Många nyttor behöver tillgodoses i en framtida mångfunktionell markanvändning som är hållbar. Hela system, från primärproduktion till användare av produkt och tjänst, kräver förändringar. Detta förutsätter tillgång till ny kunskap, nya lösningar och ändamålsenliga styrsystem.

Alnarpskonferensen 2023 presenterar möjligheter och utmaningar utifrån nuläge, samt erbjuder en gränsöverskridande dialogarena för aktörer inom forskning, utbildning, näringsliv och samhällsfunktioner.

Välkommen!

Observera att årets konferens ej ges digitalt, det är enbart deltagande på plats.

Studiebesök och workshop: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd

mar142023
mar152023
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Mörrum

Denna workshop, arrangerad av SLU, riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar grödor och tar fram mat och träråvara, markägare som arrenderar ut sina marker men bestämmer hur markerna ska brukas, samt industri som använder träråvaran. Varmt välkomna!

Den sektoriella diskussionen om markanvändning efter industrialiseringen av jord- och skogsbruket har lett till en ohållbar markanvändning. Vår skogsindustri har länge varit baserad på gran och tall. Det har lett till att den svenska skogen har skötts i decennier som monokultur av antingen gran eller tall. Länge har behovet för råvara från lövträd varit litet. Att snabbväxande lövträd – björk, asp, poppel – har fiberegenskaper som lämpar sig som råvara till textilier och att vi redan har ett textilmassabruk i Sverige, kommer att gynna en mer diversifierad markanvändning. Men hur kan vi sköta våra skogar effektivt när trädarter med olika rotationstider och ekologisk anpassning ska växa i samma bestånd på skogsmark? Finns det möjlighet att komplettera affärsmodeller i jordbruket med produktion av snabbväxande träd?

Snabbväxande lövträd har varit en viktig del av jordbrukslandskap förr. De planterades i alléer för att förhindra jordflykt från åkrar i blåsiga landskap eller på ställen som tillfälligt översvämmades till följd av mycket regn. Vedråvaran från dessa alléer eller planteringar användes i hushåll. Vid torka kunde träden hamlas för foder som kor, får och hästar åt.

Idag har vi teknologier som kan använda träråvaran från dessa snabbväxande lövträd till textilier. Det gör att vi kan producera textilier från inhemsk råvara och därmed minska vårt klimatavtryck av bomullskonsumtion. Utmaningen är att inkludera snabbväxande lövträd i vårt brukande av mark – både jordbruksmark och skogsmark.

Anmäl dig senast den 14 februari

Studiebesök och workshop i Mörrum: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd

Fel: återställ datum.
Heldagsevenemang
Plats: Mörrum

Denna workshop riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar grödor och tar fram mat och träråvara, markägare som arrenderar ut sina marker men bestämmer hur markerna ska brukas, samt industri som använder träråvaran. Varmt välkomna!

Den sektoriella diskussionen om markanvändning efter industrialiseringen av jord- och skogsbruket har lett till en ohållbar markanvändning. Vår skogsindustri har länge varit baserad på gran och tall. Det har lett till att den svenska skogen har skötts i decennier som monokultur av antingen gran eller tall. Länge har behovet för råvara från lövträd varit litet. Att snabbväxande lövträd – björk, asp, poppel – har fiberegenskaper som lämpar sig som råvara till textilier och att vi redan har ett textilmassabruk i Sverige, kommer att gynna en mer diversifierad markanvändning. Men hur kan vi sköta våra skogar effektivt när trädarter med olika rotationstider och ekologisk anpassning ska växa i samma bestånd på skogsmark? Finns det möjlighet att komplettera affärsmodeller i jordbruket med produktion av snabbväxande träd?

Snabbväxande lövträd har varit en viktig del av jordbrukslandskap förr. De planterades i alléer för att förhindra jordflykt från åkrar i blåsiga landskap eller på ställen som tillfälligt översvämmades till följd av mycket regn. Vedråvaran från dessa alléer eller planteringar användes i hushåll. Vid torka kunde träden hamlas för foder som kor, får och hästar åt.

Idag har vi teknologier som kan använda träråvaran från dessa snabbväxande lövträd till textilier. Det gör att vi kan producera textilier från inhemsk råvara och därmed minska vårt klimatavtryck av bomullskonsumtion. Utmaningen är att inkludera snabbväxande lövträd i vårt brukande av mark – både jordbruksmark och skogsmark.
Anmäl dig via länken senast den 14 februari:
Studiebesök och workshop i Mörrum: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd | Externwebben (slu.se)

Arrangör: SLU

Tid: 2023-03-14 10:00 – 2023-03-15 13:30
Ort: Mörrum
Sista anmälningsdag: 14 februari 2023
Mer information:

Måltider den 14 och 15 mars ingår, samt resa mellan Mörrum och Ronneby Brunn, men resa till Mörrum, logi i Rönneby Brunn samt avresa från Ronneby betalar deltagare själva. Det finns möjlighet att resa med tåg från Ronneby tågstatation som ligger på promenadavstånd från Ronneby Brunn. 

Boka rum genom att kontakta Ronneby Brunn konferens & möten på följande mejladress reservation@ronnebybrunn.se och ange bokningsnummer 40556373.

ForestPath: Hitta vägen i skogen – Tillsammans mot multifunktionella skogar i södra Sverige

mar172023
Tid: 13:15 - 14:00
Plats: Digitalt via Zoom

Cecilia Akselsson håller ett seminarium om projektet ForestPath.
Observera att seminariet ges på engelska.

Att hitta strategier som främjar flera mål och är acceptabla för ägare och andra intressegrupper är ett nödvändigt steg mot skogens multifunktionalitet. För detta ändamål har vi samlat ett team som representerar fyra nyckeldiscipliner – ekologi, skogsförvaltning, juridik och miljöpsykologi och skisserat ett projekt med stark berörda parters deltagande.

Vårt mål är att identifiera förvaltningsstrategier som balanserar och lindrar avvägningar mellan skogsproduktion, biologisk mångfald, begränsning av klimatförändringar och människors välbefinnande. Föreslagna lösningar kommer att utvärderas med intressenter.

Arrangör: Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

Nytt liv i skogens viktigaste träd

apr202023
apr212023
Tid: 13:00 - 13:00
Plats: Den 20 april kl. 13.00-16.30. Den 21 april kl. 9.00-13.00.

Kan du hjälpa skogens viktigaste träd att få nytt liv? Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras liv. Det blir både teori och praktisk övning i beskärning och röjning kring till exempel gamla ekar, enar, sälg och andra träd som har spår av hamling. Människans tidigare bruk av träden tas också upp liksom deras betydelse för andra arter i skogen.

Workshopen arrangeras av Regionmuseet Skåne i samarbete med arboristföretaget SveArb AB. Den består av ett inomhuspass och ett utomhuspass under två halvdagar. Vi startar inomhus den 20 april kl. 13.00-16.30, fika ingår. Den 21 april är vi i skogen mellan kl. 9.00-13.00, lunch ingår.

Workshopen hålls i Kristianstads kommun, mer detaljer kommer i inbjudan efter anmälan. Workshoparna planerades ursprungligen att hållas 22–23 september, men är framflyttade.

Välkommen med din anmälan!

Dag 1 20 april: Nytt liv i skogens viktigaste träd – Regionmuseet Skåne
Dag 2 21 april: Nytt liv i skogens viktigaste träd – Regionmuseet Skåne

Åsa Jakobsson, 0707 – 84 19 22, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Finansiering: Aktiviteten genomförs med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU