Kalendarium

Webbkurs – Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

jul122021
sep272021

Den här webbaserade teoriutbildningen är en del av ett utbildningspaket som vänder sig till skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket.

Målet med utbildningen är du som deltagare ska få en ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. 

Webbkursen tar ca 1,5 timme att genomföra och innehåller följande kapitel

 • Klövviltet
 • Ekologi och betesmönster
 • Betesfördelning
 • Skogen
 • Skogsbruket
 • Betesskador
 • Viltanpassat skogsbruk
 • Ökad foderproduktion

Du går självständigt igenom materialet i den takt som passar dig. Kursen avlutas med ett frivilligt kunskapstest där du får ett kursintyg om du klarar testet. Webbkurs – Viltanpassad skogsskötsel i praktiken – Skogforsk

Bli spårlös – snart som webbkurs i Skogforsk regi

aug92021
nov222021

Plats: Webbkurs

Spårlös drivning är en stor utmaning i skogsbruket men utvecklingen går framåt! Det vill vi dela med oss av. Nu fortsätter resan mot ett skogsbruk utan allvarliga körskador! Vill du följa med?
Nya forskningsrön, ny teknik och nya metoder samt engagerade och kunniga människor som jobbar i skogen är vägen framåt i arbetet med att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.
Men hur gör man för att undvika körskador? Vilka metoder har utvecklats och vilka verktyg finns tillgängliga? Bli spårlös ger dig svaren!

Vad är Bli spårlös?
Bli spårlös var från början en utbildning som arrangerades runt om i landet. Syftet med dagen var att sprida kunskap om hållbart skogsbruk, ny teknik och nya metoder och ge goda exempel på hur du kan arbeta för att undvika allvarliga körskador i skogsbruket.
Vilka vänder vi oss till?
Till dig som äger skog eller som har din arbetsplats i en skogsmaskin, arbetar med skogsvård eller som planerare och för dig som jobbar på skogsföretag och skogsägareförening.
Kostnadsfri webbkurs
Bli spårlös finansieras av Landsbygdsprogrammet och genomförs utan kostnad för skogsföretag, skogsägareföreningar och enskilda markägare eller privat personer. Utbildningen är öppen för personer verksamma i Sverige och med svenskt personnummer.
Kursen består dels av självstudier, dels av ett webbinarium. Du ser själv på inspelade föredrag och filmer och läser utvalda rapporter och deltar avslutningsvis på ett webbinarium.
Hur anmäler jag mig?
Anmälan till webbkursen öppnar här i augusti.

Nytt liv i skogens gamla träd – Praktisk trädvård

okt72021
okt82021

Tid: Dag 1: 13.00-16.30 Dag 2: 9.00-13.00

Plats: Kristianstads kommun - mer info efter anmälan

Innehåll

Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ökad kunskap om hur träd som har påverkats av människan kan identifieras och hur de kan tas om hand för att förlänga deras livslängd på platsen. Det blir både praktik och teori om röjning kring värdefulla träd som till exempel ekar, enar, sälgar, fruktträd och träd som har spår av äldre hamlingsåtgärder eller liknande kulturpåverkan. Trädens höga natur- och kulturvärden och deras tidigare funktion i landskapet tas också upp. Workshopen arrangeras av Regionmuseet i samarbete med arboristföretaget SveArb AB.
Målgrupp och förkunskaper
Skogsägare i Skåne, inga förkunskaper behövs
Kursmål
Stärkt kunskap om kulturmiljöer och biologiska värden i skogen
Övrig info
Workshopen består av två tillfällen, ett inomhuspass och ett utomhuspass.
Tillfälle 1. den 7 oktober 13.00-16.30, fika ingår
Tillfälle 2. den 8 oktober kl.9.00-13.00, lunch ingår
Vi ska vara i Kristianstads kommun, fler detaljer kommer efter anmälan.

Välkommen med din anmälan via Jordbruksverkets kurskatalog.
Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se, 0707- 84 19 22

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU

Naturhänsyn i skogen – naturvårdande skötsel

okt82021

Tid: 13.00-16.00

Plats: Tosthult, Lönsboda

Fokus för träffen är gårdsnära miljöer och trädbärande betesmarker med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vi besöker olika skogs- och kulturmiljöer med naturvärden som har ett nära samband med äldre tiders brukningshistoria. Bland annat en igenväxande löväng, trädbärande betesmarker, skogsbryn och en varggrop. Vi diskuterar planerade åtgärder liksom praktiska exempel och erfarenheter från nyligen genomförd skötsel. Träffen kommer också att belysa skötselfrågor och hänsyn till kulturmiljölämningar i ett igenväxande landskap.

Plats: Tosthult, Lönsboda
Datum: 2021-10-08 Tid: kl 13-16

Arrangeras av Skogsstyrelsen

Öka skogens naturvärden – Härma blixtnedslag och bygg en mulmholk!

okt142021
okt152021

Tid: Dag 1: 13.00-16.30 Dag 2: 9.00-13.00

Plats: Lunds kommun - mer info vid anmälan

Innehåll

Under denna workshop får du som är skogsägare i Skåne ny kunskap om olika naturvårdande insatser som kan göra stor skillnad för bevarande av biologisk mångfald knuten till träd och skog såsom till exempel veteranisering av träd och hur en mulmholk kan byggas. Åtgärder som gynnar arter som är i stort behov av mulm, ihåligheter, död ved och andra viktiga delar som det råder brist på. Workshopen arrangeras av Regionmuseet i samarbete med arboristföretaget SveArb AB.

Målgrupp och förkunskaper:
Skogsägare, inga förkunskaper behövs
Kursmål:
Kompetensutveckling inom kulturmiljövård och biologisk mångfald i skogen
Övrig info:
Workshopen omfattar två tillfällen:
Tillfälle 1. Inomhus den 14 oktober kl. 13.00-16.30, fika ingår
Tillfälle 2. Utomhus den 15 oktober kl. 9.00-13.00, lunch ingår
Vi ska vara i Lunds kommun, fler detaljer kommer efter anmälan.

Välkommen med din anmälan via Jordbruksverkets kurskatalog
Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se, 0707- 84 19 22

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU

Save the date! Konferens om värdet av jämställdhet i skogsföretagandet – 21 oktober

okt212021

Tid: 09.00-12.00

Plats: Digital konferens

Jämställdhet inom skogssektorn
Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.

Målgrupp: Företagare, tjänstemän, nyckelpersoner med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor, m.fl.

Medverkande på Seminariet 21/10

 • Malin Wildt Persson, moderator
 • Anna Schyman, NYKS Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen
 • Marie Appelstrand, Lunds universitet
 • Presentation av verktyget ”Respekttrappan”, företaget Make Equal
 • Hur bedrivs Jämställdhetsarbete inom räddningstjänsten?, Per Mood
 • Mindre/medelstor företaga inom skogssektorn berättar om strategi för jämställd arbetsplats
 • Studentpresentation: Hur skogsmästarskolan integrerar jämställdhet och normkritiskt tänkande i utbildningen

Lägg in i kalendern och tipsa även kolleger och medarbetare. Vi kommer med en mer formell inbjudan i augusti/september, där ni även kan anmäla er för att komma till den digitala konferensen.

Konferensen anordnas i samarbete mellan Hallands skogsprogram och Skånes skogsstrategi.
Kontaktperson i Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se

Skogsskötsel för hög och säker tillväxt

okt222021

Tid: 13.00-16.00

Plats: Bodarp, Osby

Träffen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du sköter barrträdsdominerad skog för hög och säker tillväxt. Huvudtemat under träffen är skötselmodellen 3T som är en enkel ledstång för skötsel av dessa skogar. Du får även se exempel på hur du med enkla åtgärder kan återskapa viktiga ekologiska strukturer som bidrar till att fler arter kan trivas i produktionsskogen.
Plats: Bodarp, Osby
Datum: 2021-10-22 Tid: kl 13-16

Arrangeras av Skogsstyrelsen

FRAS-exkursion med fokus på tall

okt262021

Plats: Mer information

FRAS-programmet bjuder in till exkursion i Småland 26 oktober.

Den 26 oktober 2021 bjuder FRAS-programmet in till en heldag i fält i norra Småland. Forskare från bland annat FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige) presenterar aktuella och spännande resultat om tallens föryngring, tillväxt och skador. Det kommer att finnas stora möjligheter att diskutera hur resultaten påverkar det praktiska skogsbruket. Exkursionens målgrupp är skogsägare och alla andra som jobbar med skog i södra Sverige.

Exkursionen är avhängig av att pandemirestriktionerna har släppt sitt grepp. Mer information kommer.

Träd som resurs för vilda pollinatörer

okt272021

Tid: 08:30-09:30

Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas till registrerade deltagare)

Dagens talare är Johanna Yourstone, doktorand vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Seminariet ingår i föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som samarrangeras av Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet (genom samverkansinitiativet LU Land, Centrum för miljö- och klimatvetenskap och Biologiska institutionen). 

Syftet med föreläsningsserien är att stärka samverkan mellan forskning och samhälle kring frågor relaterade till vilda pollinatörer och pollinering. Genom att skapa möjligheten till möten och diskussioner mellan olika aktörer, hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för både forskning och samhälleliga processer, och därmed öka tillämpningen av aktuella forskningsresultat i samhället.

Föreläsningsserien riktar sig till dig som arbetar med vilda pollinatörer eller pollinering, eller är intresserad av ämnet av andra skäl.

Varmt välkommen!

Registreringslänk och mer information om föredraget hittar ni på Lunds Universits webbsida!

Vilda pollinatörer

Hyggesfria metoder – träff i skogen

okt282021

Tid: 13.00-14.30

Plats: långalt, Örkelljunga

Hyggesfritt är skogsskötsel utan hyggesfas med bibehållen skogskänsla över tid. Hyggesfritt ska ses som ett komplement till andra typer av skötselsystem. Vi diskuterar tillvägagångssätt, lämpliga bestånd och berör även ekonomiska aspekter.
Plats: Långalt, Örkelljunga
Datum: 2021-10-28 Tid: kl 13-14.30

Arrangeras av Skogsstyrelsen