Kalendarium

Ädellöv – Skötsel av ekungskog

mar92021
mar182021

Tid: 15.00-16.30

Plats: Digitalt via Skype för företag. Avgiftsfria

För att lyckas med skötseln av ekungskog krävs kunskap och engagemang. Vi diskuterar hur man sköter ett bestånd från planta till gallring, i synnerhet viktiga delar såsom plantering, röjning, klyk-klippning och ungskogsvård. Vi går också igenom vilka möjligheter det finns till ekonomiskt stöd.
Erbjuds vid två tillfällen:
Datum: 2021-03-09 Tid: kl 15-16.30
eller
Datum: 2021-03-18 Tid: kl 10-11.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om ädellövträd och ädellövskogsbruk.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.

Ädellöv – Skötsel av bokskog

mar112021
mar232021

Tid: 15.00-16.30

Plats: Digitalt via Skype för företag. Avgiftsfri

Aktiv skötsel är en förutsättning för god lönsamhet i bokskogen. Här går vi igenom gallringens betydelse för utvecklingen av stam, krona och marktillstånd. Vi lyfter vikten av att planera föryngringsåtgärder i tid då det i samband med bokollonår i många bestånd behövs extra åtgärder, exempelvis förberedande avverkning eller markberedning. Vi går också igenom möjligheterna till ekonomiskt stöd.
Erbjuds vid två tillfällen.
Datum: 2021-03-11 Tid: kl 15-16.30
eller
Datum: 2021-03-23 Tid: kl 10-11.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om ädellövträd och ädellövskogsbruk.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.

Ädellöv – Skötsel av lind, lönn och fågelbär

mar162021

Tid: 15.00-16.30

Plats: Digitalt via Skype för företag. Avgiftsfri

Under träffen diskuterar vi hur man kan tänka kring att anlägga och sköta bestånd med lind, lönn eller fågelbär. Är målet högklassigt virke, ökad biologisk mångfald eller båda? Kan dessa trädslag bidra till en större variation i blandbestånd med bok och ek? Vi går också igenom vilka möjligheter det finns till ekonomiskt stöd.
Datum: 2021-03-16 Tid: kl 15-16.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare och andra som är intresserade av och nyfikna på att lära sig mer om ädellövträd och ädellövskogsbruk.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.
Har du problem med din anmälan kontakta oss via kunskapsportalen@skogsstyrelsen.se.

FRAS-webbinarier: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge mer variation

mar172021

Tid: 14:00-15:30

Plats: Digitalt webbinarie

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar. Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

Precision och automation kan ge mer variation
 • Vad säger forskningen? Johan Bergh, LNU
 • Självgående maskiner i skogen, Olle Gelin, Skogforsk
 • Möjligheter och problem från ett skogsföretags perspektiv, Anders Ehrenström, Sydved
 • Paus
 • Frågor och diskussion

Varje webbinarium är 1,5 timme. Webbinarierna är kostnadsfria. Du kan välja att delta på ett eller flera.

Anmäl dig senast den 15 mars. FRAS-webbinarier: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Precision och automation kan ge mer variation | lnu.se

Delta även på:

24 mars 14:00-15:30 Tall eller gran eller både och?

7 april 14:00-15:30 Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?

Historiska kartor för skogsägare i Skåne

mar192021

Tid: 12:30-16:30

Plats: Digitalt via Zoom

Digital workshop: den 19 mars 2021
Workshopen riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog i Skåne och som vill lära känna din skogsfastighet bättre. Tillsammans kommer vi ta fram historiska kartmaterial och tolka dem för att kunna koppla äldre tiders markanvändning till befintliga forn- och kulturlämningar samt naturvärden på skogsfastigheten.

Workshopen omfattar en halvdag, 4 timmar, och innehåller moment om kartans historiska framväxt i Sverige, användandet av lantmäteriets söktjänst Historiska kartor samt tolkning av historiskt kartmaterial. Deltagarna får under egna övningar leta fram material och studera det. Kursledaren kan hjälpa till att tolka handlingarna.

Workshopen är kostnadsfri och genomförs helt digitalt via Zoom. För att delta i kursen behöver du en dator utrustad med mikrofon och gärna kamera.
Anmälan: Digital workshop: Historiska kartor för skogsägare i Skåne – Regionmuseet Skåne
Behöver du hjälp eller har du andra frågor? Kontakta kursledare Rebecca Olsson, Antikvarie/Landskapsvetare, 0707- 84 19 45 rebecca.olsson@regionmuseet.se

Taxonomi skogsnäring och hållbarhet – webbinarium

mar242021

Tid: 14.30-16.00

Plats: Digitalt webbinarium

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder den 24:e mars in till ett webinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Hindrar EUs taxonomi hållbara svenska investeringar? – IVA

Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara med syfte att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn gällande vilka investeringar som ska få kallas gröna.

Sveriges tillgångar till naturresurser ser annorlunda ut i jämförelse med de flesta andra medlemsländers. Vi har unika möjligheter att framställa fossilfria alternativ inom t ex energi- och transportsektorn genom att använda resurser från skogen på ett klokt och hållbart sätt. Som taxonomin är formulerad så faller investeringar inom t ex skogsnäringen och viss förnybar energi utanför taxonomin och klassas som icke hållbara. Om så blir fallet så minskar Sveriges möjligheter drastiskt att klara de krav på hållbarhet som unionen ställer på oss.

Medverkar gör bland andra:
Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet samt ledamot av KSLA
Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm
Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik samt ledamot av KSLA
Mattias Goldmann, hållbarhetschef SWECO
John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi
Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank
Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB
Tuula Teeri, vd IVA
Jan Westberg, IVA, är moderator

FRAS-webbinarier: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Tall eller gran eller både och?

mar242021

Tid: 14:00-15:30

Plats: Digitalt webbinarie

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar. Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

Tall eller gran eller både och?
 • Vad säger forskningen? Urban Nilsson, SLU
 • Vad har trädslagen för betydelse för friluftslivet?
 • Möjligheter och problem från ett skogsföretags perspektiv, Magnus Petersson, Södra
 • Paus
 • Frågor och diskussion

Anmäl dig här senast den 22 mars. Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare.

Delta även på:

17 mars 14:00-15:30 Precision och automation kan ge mer variation

7 april 14:00-15:30 Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?

Kulturväxter i skogen – ett webbinarium om växande möjligheter

mar302021

Tid: 10.00-15.00

Plats: Digitalt via Zoom. Evenemanget är kostandsfritt

Dagens skog har inte alltid funnits där. Bland rötter och grenar finns spår som berättar om ett annat landskap. Ibland som ett rasat spisröse, eller en igenfylld stenkällare. Men ofta i form av ett blommande äppleträd, eller ett stort snår av snöbär. Kanske några till synes vilsekomna påskliljor och snödroppar. Hur kan vi bevara de här spåren och samtidigt sköta skogen runtomkring? Och vad kan egentligen en tuva med snödroppar berätta? Välkomna till en digital seminariedag där vi tillsammans utforskar möjligheterna för kulturväxter i skogen!

Webbinariet hålls via Zoom, och arrangeras av Regionmuseet Skåne och Skånes hembygdsförbund i samarbete med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Under dagen medverkar markägare, hembygdsföreningar, biologer, arkeologer och andra intresserade.

Program och anmälan hittar du här.

FRAS-webbinarier: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?

apr72021

Tid: 14:00-15:30

Plats: Digitalt webbinarie

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar. Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?
 • Vad säger forskningen? Jan-Olov Weslien, Skogforsk
 • Möjligheter och problem från en miljöorganisations perspektiv, Linda Petersson, Naturskyddsföreningen
 • Möjligheter och problem från ett skogsföretags perspektiv, Babs Stuiver, Sveaskog
 • Paus
 • Frågor och diskussion

Anmäl dig här senast den 5 april. Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare.

Delta även på:

17 mars 14:00-15:30 Precision och automation kan ge mer variation

24 mars 14:00-15.30 Tall eller gran eller både och?

Skogens sociala värden – Allemansrätten och rekreation i skogen

apr72021

Tid: 15.00-16.30

Plats: Träffarna genomförs på distans via Skype för företag och är avgiftsfria.

Under träffen tittar vi på skogens betydelse för människan ur ett upplevelseperspektiv och diskuterar hur du som markägare kan främja
skogens olika sociala värden. Vi tittar på allemansrätten från markägarens synvinkel och diskuterar rättigheter och skyldigheter förenat
med friluftsliv. Vi berör också skogssektorns gemensamma Målbilder för god miljöhänsyn för rekreation och sociala värden. Träffen genomförs
i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.
Datum: 2021-04-07 Tid: kl 15-16.30

Arrangör: Skogsstyrelsen
Målgrupp för träffen är skogsägare, skogliga aktörer, allmänhet och andra som på något sätt är berörda och/eller intresserade av skogens sociala värden.
Anmälan i nya Kunskapsportalen www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen

Under varje utbildning finns de klasser/tillfällen som finns tillgängliga för anmälan. Välj det tillfälle som passar dig och tryck på Anmäl. För att anmäla dig måste du vara registrerad och inloggad i Kunskapsportalen. För att komma till registreringen klickar du antingen på Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå. Välj Registrera och fyll i dina uppgifter i formuläret. Följ sedan instruktionerna för att aktivera ditt användarkonto.