Nationella skogsprogrammet

SAMMANFATTNING 

Inledningsvis i nationella skogsprogrammet konstateras att Sverige är ett skogrikt land – cirka 70 procent av landarealen utgörs av skogsmark – och att skogen binder koldioxid, ger skydd och näring åt skogslevande arter samt ekonomiska värden, rekreation och välstånd åt människor.

En röd tråd genom det nationella skogsprogrammet är begreppen hållbar tillväxt, hållbar utveckling och hållbart skogsbruk, ytterst för en hållbar samhällsutveckling och bevarande av biologisk mångfald. Agenda 2030 utgör en samlande grund för regeringens arbete för hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga, ett förhållningssätt som är av stor relevans för skogspolitiken. Sverige har ratificerat den internationella konventionen för biologisk mångfald och de s.k. aichimålen där den skånska skogen utgör en viktig del.

Förädling, som bygger på nya idéer och innovationer, är en central kraft framåt, enligt nationella skogsprogrammet, såväl vad gäller skogsindustrin som värden som i hög grad är kopplade till friluftsliv och rekreation. ”En ökad förädlingsgrad i skogsindustrin tillsammans med satsningar på innovation och forskning stärker industrins tillväxt och konkurrenskraft, skapar sysselsättning i hela landet och driver på utveckling av nya hållbara biobaserade produkter.”

Gemensamt för skogsprogrammet och dess strategi är att det är visionen som ytterst styr: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Som bärande princip anges att ett skogsprogram som är långsiktigt, inkluderande och kunskapsbaserat kan minska motsättningarna, ge stöd till avvägningar mellan skogens alla värden och skapa förutsättningar för att i högre grad nyttja skogens alla ekosystemtjänster på ett hållbart och effektivt sätt.

Skogsprogrammets strategi inriktas på mål för fem fokusområden som regeringen anser är centrala för att nå visionen och skogspolitikens jämställda mål. Genomförandet av strategin sker genom skogsprogrammets hela process genom åtgärder som ska bidra till att uppnå skogsprogrammets vision.

Inledning
Skånsk skogsstrategis värdegrund vilar på innehållet i det nationella skogsprogrammet samt dess strategi.

Här lyfter vi fram nyckelavsnitt ur skogsprogrammet och dess strategi. Detta för att tydliggöra skånsk skogsstrategis värdegrund och de förutsättningar och principer som vi har för avsikt att arbeta efter.

Visionen för det nationella skogsprogrammet är central och lyder:
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”

Bakgrund
Sveriges roll som ett betydande skogsland med därtill hörande regleringar, i förening med ”förändringar i världsekonomin, befolkningstillväxt och demografi, klimatet, ekosystemen, digitaliseringen och teknikutvecklingen” kan sägas vara en kombination som lett fram till att Sverige nu har ett nationellt skogsprogram.

”Sverige har en lång tradition av skogspolitik för ett långsiktigt hållbart brukande.”

”Sverige har även lång erfarenhet av skydd av skog exempelvis med bildandet av de första nationalparkerna 1909. Därefter har skog skyddats regelbundet och sedan 1970-talet med en signifikant årlig omfattning med syftet att skydda den biologiska mångfalden och värden för friluftslivet.”

”Skogspolitiken, som den formulerades 1993 (prop. 1992/93:226) anger ett jämställt förhållande mellan produktion och miljö och bygger på principen frihet under ansvar”

”Efter 1993 har ytterligare lagstiftning tillkommit, bland annat miljöbalken och riksdagen har beslutat om Generationsmålet och 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen omfattar den miljömässiga definitionen av hållbar utveckling”

”Arbetet med genomförandet av Agenda 2030 med mål och delmål för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar samt regeringens klimatproposition (prop. 2016/17:146) om långsiktiga mål för minskning av utsläpp av växthusgaser är viktiga utgångspunkter i arbetet med skogsprogrammet”

”Med utgångspunkt från dessa mål för hållbar utveckling inklusive relevanta miljömål ska en ökad takt i omställningen mot en växande biobaserad ekonomi stimuleras. Skogsprogrammet ska därför bidra till att realisera potentialen i näringar och verksamhet som bygger på och bevarar skogens alla värden.”

”Målsättningen ska vara ett allt större värdeskapande av svensk skog.”

”Det finns goda förutsättningar för fler jobb inom skogsnäringen i övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Fortsatt tillgång till ekosystemtjänster, produktivitet, ökad jämställdhet, innovationer, nya produkter, konkurrenskraft, lönsamhet och en tydligt definierad och långsiktig äganderätt är grundläggande förutsättningar för positiv utveckling.”

Vidare ur Handlingsplan för Sveriges nationella skogsprogram:

”I en växande bioekonomi måste vi säkra ett hållbart uttag av skogsråvara från skogen som också säkerställer biologisk mångfald och sociala värden.”

”I syfte att höja ambitionen i arbetet med skydd av värdefull natur, skötsel och förvaltning av skyddad natur, bevarande av biologisk mångfald, viltförvaltning samt insatser för friluftslivet har riksdagen efter förslag från regeringen under mandatperioden väsentligt ökat anslagen för åtgärder och skydd av värdefull natur. /–/ Dessa satsningar har inneburit en kraftig ambitionshöjning och gjort att fler värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och friluftsliv har kunnat skyddas.”

Skogens betydelse
Skogen har en stor betydelse för Sverige, ekonomiskt, för biologisk mångfald, miljö och socialt.

”Sverige är ett skogsrikt land. Cirka 70 procent av landarealen utgörs av skogsmark.”

”Skogen binder koldioxid, ger skydd och näring åt skogslevande arter samt ekonomiska värden, rekreation och välstånd åt människor.”

”Skogen är Sveriges mest artrika landskapstyp med cirka 20 000 olika arter, varav cirka 1 800 är rödlistade och har en stark koppling till skogen.”

”Utöver produktion av skoglig råvara handlar mångbruk även om bevarande av den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, estetiska värden, renskötsel, jakt, bär- och svampplockning samt fäbodbruk och friluftsliv med mera.”

”Enligt SCB utgör  skogsindustrins investeringar 15–20 procent av de totala industriinvesteringarna i Sverige.”

”Skogsbruket och skogsindustrin ger direkt arbete åt nära 42 000 respektive 55 000 personer i Sverige.” (SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik)

”Tillsammans med sina underleverantörer skapar skogsindustrin och skogsbruket uppemot 150 000 arbeten.”

”Ungefär två tredjedelar av det totala förädlingsvärdet inom bioekonomin kommer från skogens värdekedja.”

”Andelen kvinnor utgör inom skogsbruket bara cirka 24 procent och inom skogsindustrin endast cirka 19 procent.”

Hållbart skogsbruk
Hållbarhet är en tydlig ram för det nationella skogsprogrammet och de aktiviteter som ska genomföras.

”Ett nationellt skogsprogram är en långsiktig process för att hantera målkonflikter och syftar till fortsatt utveckling av hållbart skogsbruk och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.”

”Inriktningen i det hållbara brukandet av skogen är att tillgodogöra sig skogens samhällsnyttor, samtidigt som skogens långsiktiga värden inte äventyras.”

”Ett hållbart skogsbruk kännetecknas av att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling– ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – upprätthålls i samklang i syfte att fylla relevanta funktioner i enlighet med ekosystemansatsen. Det innebär att vi över tid och geografi strävar efter att balansera alla dimensioner och nyttor.”

”Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart skogsbruk är av stor betydelse för ett hållbart samhälle.”

”Agenda 2030, [som] utgör en samlande grund för regeringens arbete för hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – ett förhållnings­sätt som är av stor relevans för skogspolitiken.”

Förädling
Sverige är internationellt sett idag ett betydande skogsland med lång bakgrund som producent av timmer, virke och pappersmassa med mera. I den globala kontext som vi nu lever i ökar dock konkurrensen på ett betydande vis. Förädling, som bygger på nya idéer och innovationer, är en central kraft framåt enligt nationella skogsprogrammet, såväl vad gäller skogsindustrin som den sociala biten, som i hög grad är kopplad till friluftsliv och rekreation.

”En ökad förädlingsgrad i skogsindustrin tillsammans med satsningar på innovation och forskning stärker industrins tillväxt och konkurrenskraft, skapar sysselsättning i hela landet och driver på utveckling av nya och hållbara biobaserade produkter.”

”Väl förvaltade landskap kan bidra till livskvalitet, regional utveckling och ökad sysselsättning på landsbygden.”

Grundvalar för program och strategi
Gemensamt för skogsprogrammet och dess strategi är att det är visionen som ytterst styr:

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”

Grundvalar för programmet
”Begreppet nationellt skogsprogram är etablerat i många länder. Skogsprogram ses som viktiga verktyg i arbetet för ett hållbart brukande och bevarande av skog.”

”I Skogsstyrelsens förstudie om ett nationellt skogsprogram framgår att Sverige saknar ett specifikt instrument för konflikthantering, ett tvärsektoriellt angreppssätt i skogspolitiken och tydlig implementering i form av åtgärder och utpekade resurser för dessa åtgärder”

”Ett skogsprogram som är långsiktigt, inkluderande och kunskapsbaserat kan minska motsättningarna, ge stöd till avvägningar mellan skogens alla värden och skapa förutsättningar för att i högre grad nyttja skogens alla ekosystemtjänster på ett hållbart och effektivt sätt.”

”Regeringen anser därför att det nationella skogsprogrammets upprepade, framåtsyftande och inkluderande dialog behövs och ger viktiga mervärden till skogspolitiken.”

”Grundförutsättningen för arbetet med skogsprogrammet är att inriktningen för den svenska skogspolitiken, som vilar på två riksdagsbundna och jämställda mål om produktion och miljö, de äganderättsliga principerna samt principen om frihet under ansvar, ligger fast.”

Grundvalar för strategin
”Programmets strategi utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och bygger på bred dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte mellan intressenter i skogens hela värdekedja”

”Strategin för det nationella skogsprogrammet ska ses som en plattform utifrån vilken genomförandet av politiken ska få stöd fram till 2050.”

”Skogsprogrammets strategi fokuserar på mål för fem fokusområden som regeringen anser är centrala för att nå visionen och skogspolitikens jämställda mål”

”Genomförandet av strategin sker genom skogsprogrammets hela process samt mål och åtgärder för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå skogsprogrammets vision”

De fem fokusområdena och deras mål

Fokusområde 1

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
Mål: En hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till  biomassa från den svenska skogen, inom ramen för att miljömålen nås

Fokusområde 2

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Mål: Ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.

Fokusområde 3

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
Mål: Svensk skogsnäring ska vara världsledande när det gäller att skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara fossilfria varor och tjänster på globala marknader.

Fokusområde 4

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
Mål: Skogen och dess värdekedja ska bidra till en globalt hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete. Export- och investeringsfrämjande ska stärkas och synergier ska tillvaratas med utvecklingsarbete där det är lämpligt inom det skogliga området. Det nationella självbestämmandet över skogsfrågor ska värnas inom EU-området.

Fokusområde 5

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen
Mål: Ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedjan för en hållbar och växande biobaserad ekonomi