Nationella skogsprogrammet

SAMMANFATTNING 

Inledningsvis i nationella skogsprogrammet konstateras att Sverige är ett skogrikt land – cirka 70 procent av landarealen utgörs av skogsmark – och att skogen binder koldioxid, ger skydd och näring åt skogslevande arter samt ekonomiska värden, rekreation och välstånd åt människor.

En röd tråd genom det nationella skogsprogrammet är begreppen hållbar tillväxt, hållbar utveckling och hållbart skogsbruk, ytterst för en hållbar samhällsutveckling och bevarande av biologisk mångfald. Agenda 2030 utgör en samlande grund för regeringens arbete för hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga, ett förhållningssätt som är av stor relevans för skogspolitiken. Sverige har ratificerat den internationella konventionen för biologisk mångfald och de s.k. aichimålen där den skånska skogen utgör en viktig del.

Förädling, som bygger på nya idéer och innovationer, är en central kraft framåt, enligt nationella skogsprogrammet, såväl vad gäller skogsindustrin som värden som i hög grad är kopplade till friluftsliv och rekreation. ”En ökad förädlingsgrad i skogsindustrin tillsammans med satsningar på innovation och forskning stärker industrins tillväxt och konkurrenskraft, skapar sysselsättning i hela landet och driver på utveckling av nya hållbara biobaserade produkter.”

Gemensamt för skogsprogrammet och dess strategi är att det är visionen som ytterst styr: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Som bärande princip anges att ett skogsprogram som är långsiktigt, inkluderande och kunskapsbaserat kan minska motsättningarna, ge stöd till avvägningar mellan skogens alla värden och skapa förutsättningar för att i högre grad nyttja skogens alla ekosystemtjänster på ett hållbart och effektivt sätt.

Skogsprogrammets strategi inriktas på mål för fem fokusområden som regeringen anser är centrala för att nå visionen och skogspolitikens jämställda mål. Genomförandet av strategin sker genom skogsprogrammets hela process genom åtgärder som ska bidra till att uppnå skogsprogrammets vision.

BAKGRUND