Vårt synsätt

Vårt synsätt består av tre delar som tillsammans knyter samman de fyra huvudområdena miljö, produktion, rekreation och produktion. Dessa är IDÉ, LEDORD och BEAKTA ALLTID.

Idé

Den skånska skogsstrategin omfattar fyra huvudområden: Innovation, miljö, produktion och rekreation. Till dessa fyra områden är insatser och aktiviteter knutna.

Navet i mitten, ”Vårt synsätt”, understryker vikten av koppla ihop de olika huvudområdena i processarbetet.

Ett sådant synsätt tror vi leder till högre idéförädling, så att vi aktivt kan förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

Ledord

De fyra ledorden synliggörande, kunskapslyftande, brobyggande och
möjliggörande ska hjälpa till att lyfta fram det sätt med vilket vi arbetar med strategin och dess processer.

Synliggörande

Det skånska gröna guldet och dess möjligheter och utmaningar ska på bästa
sätt synliggöras. Med synliggörande menas också att det sker på ett sätt som är tydligt och enkelt utan att vara banaliserande och att det är tankeväckande, kunskapslyftande och inspirerande. 

Kunskapslyftande

Strategins fyra huvudområden har som övergripande syfte att genom ökad
kunskap bidra till ökad kompetens, även så att den bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan de olika aktörerna.

Brobyggande

Till den skånska skogen är knuten ett stort antal aktörer. Skogsägare, entreprenörer, naturvårdsorganisationer och det offentliga. Den skånska
skogsstrategin ska alltid kännetecknas av ett brobyggande synsätt och perspektiv mellan aktörerna, samt till allmänheten. Detta med syfte att skapa en dialog, samt att utnyttja olika typer av kunskap på ett tvärsektoriellt och kreativt vis.

Möjliggörande

Ett möjliggörande synsätt tar sitt avstamp i en strävan efter konkreta resultat. Något som i första hand kommer att utföras av andra aktörer, vilket skånsk skogsstrategi ska möjliggöra. I ledordet ska också läsas in att söka nya lösningar med största möjliga höjd.

Beakta alltid

Inom varje huvudområde och i kopplingen dem emellan ska strategins syfte, rådigheten, jämställdhetsaspekten och klimatfrågan alltid beaktas.

Strategins syfte

I syftesbeskrivningen ges anledningen till den skånska skogsstrategin samt målsättningen. Den ska betraktas som ett verktyg för att understödja huvudområden, insatser och aktiviteter och anger de värderingar och den riktning som är densamma för dessa tre operativa nivåer.

Rådighet

Med detta menas förfoganderätt, det vill säga den legala rätten att stödja eller driva en insats eller aktivitet inom något av de fyra huvudområdena. Detta värde måste alltid iakttas och säkras innan en insats eller aktivitet påbörjas.

Jämställdhetsaspekt

Vi behöver öka jämställdheten mellan kvinnor och män i skogssektorn och Skogsstyrelsen har presenterat ett åtgärdspaket med övergripande förslag inom bland annat utbildning, arbetsliv och skogsägande. Denna fråga har en så stor bärighet, självklart även i ett skånskt perspektiv, att den alltid bör vara en del av agendan för varje insats och aktivitet. 

Klimat

I och med att klimatförändringarna har fått ett större fokus genom Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som följd, så har fokus på skogen dramatiskt förstärkts.