Produktion

MÅL

Produktionen baserad på hållbart brukande ökar, liksom förädlingsgraden på skånsk skogsråvara. Även kunskapsnivån inom produktion- och produktutveckling ökar, samt kännedomen om skogens betydelse för samhället. Kompetensförsörjningen i skogsnäringen stärks, också utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare säkerställs balansen mellan skog och vilt och såväl robusta skogar som infrastrukturbehov understödjs.

INSATSER OCH AKTIVITETER

Insats P1:

Ökad produktion i Skåne baserad på ett hållbart brukande.

Aktiviteter:

A. Stärka beredskapen när det gäller framtida skogsskador av olika slag.

P1 A. Handlingsplan

B. Stöd en kontinuerlig dialog om frågan om äganderätt (med frihet under ansvar) på agendan, inte minst beroende på att ca 80 % av Skånes skogar är privatägda.

C. Grundat på en genomgripande kartläggning av framtida utmaningar och möjligheter ta fram en ajourförd skånsk trädslagsguide som årligen uppdateras med ny relevant forskning.

P1 C. Handlingsplan

D. Utred närmre vad olika intressenter lägger in i begreppet ”hållbart skogsbruk” i syfte att nå en samsyn för en gemensam väg framåt.

E. Stimulera skånska värmeverk att öka andelen aska som kan återföras till skogen.

Insats P2:

Aktiv skogsskötsel för robusta skogar med hög tillväxt.

Aktiviteter:

A. Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.

P2 A. Handlingsplan

B. Bidra med att öka och sprida kunskap för aktiv skötsel och stöd hyggesfritt skogsbruk i vissa ekosystem för att möjliggöra kombination av bevarande av naturvärden och virkesproduktion. Understöd genom tydliga mål anpassad för biotopen. Understödja funktionella och lönsamma skötselmetoder med varierande omloppstider som alternativ till trakthyggesbruk.

P2 B. Handlingsplan

C. Stimulera skötsel mot ökad andel blandskogbestånd.

D. Ta fram guider för självföryngring av löv och som beaktar både trädslag och föryngringsplatsens mark- och klimatförhållande.

P2 D. Handlingsplan

E. Stödja förädling av skogsträd och forskning kring resistenta lövplantor av ex ask, alm.

P2 E. Handlingsplan

F. Understödja aktiv skötsel, exempelvis genom tydliga mål anpassad för ståndorten.

Insats P3:

Öka kännedomen om skogens, skogsbrukets och skogsnäringens betydelse för samhället.

Aktiviteter:

A. Öka kännedomen om skogens klimatnytta, både som koldioxidfångare och substitutionsmaterial.

B. Gör skånsk skogsnäring jämställd! Startskott för vårt arbete i frågan är en dag om jämställdhet med olika talare och workshops för dialog, inspiration och för en kommande verktygslåda.

P3 B. Handlingsplan – Genomförd 21 okt 2021

C. Öka kännedomen om skogens värden, idag är kunskapen alltför selekterad, den måste ut på en bredare front. Möjliggör en bättre kommunikation.

P3 C. Handlingsplan – Genomförd

Insats P4:

Naturligt viltfoder och viltets foderbehov i balans (A-C)
Stödja älgförvaltningsgrupperna så att de når de skogliga målen (D-E)

Aktiviteter:

A. Stöd ett fokus på foderskapande åtgärder.

P4 A. Handlingsplan

B. Klargör begreppet balans mellan viltet, skogen och det naturliga förekommande fodret.

P4 B.Handlingsplan

C. Beskriv olika biotopers förmåga till viltfoderproduktion och möjlig viltstamsstorlek.

P4 C. Handlingsplan

D. Anpassa klövviltpopulationen till skadeläget i förhållande till uppsatta mål, grundade på fakta från vedertagna inventeringsmetoder.

P4 D. Handlingsplan

E. Säkerställ att förvaltningsplanerna formuleras utifrån de mål som finns, samt följ upp avskjutningsmålen.

P4 E. Handlingsplan

Insats P5:

Höj kunskapsnivån inom produktion- och produktutveckling.

Aktiviteter:

A. Förstärk skogliga högskoleutbildningar med kunskaper om de speciella förutsättningar som råder i Skåne.

B. Förbättra kunskapen för skogsägarna genom rådgivning, specifikt inom skötsel av ädellövskog – diversifiering, röjning, gallring och om hur man föryngrar kostnadseffektivt.

P5 B. Handlingsplan

C. Stärka erfarenhetsutbyte i skogsskötselfrågor med kringliggande länder med likartade förutsättningar för skogsproduktion.

D. Utveckla digitaliseringens möjligheter för kunskapsspridning och kompetenshöjning.

P5 D. Handlingsplan

Insats P6:

Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen.

Aktiviteter:

A. Öka synligheten kring skogliga gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar genom aktiv kampanj i sociala medier med unga som målgrupp, inom och utom skogsammanhanget.

B. Bistå med användarvänligt informationsmaterial om skånsk skogs betydelse för Skåne anpassat för olika målgrupper.

P6 B. Handlingsplan

Insats P7:

Öka förädlingsgraden på skånsk skogsråvara.

Aktiviteter:

A. Arbeta för produktions- och värdekedjor i Skåne som höjer förädlingsvärdet och lönsamheten.

B. Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad

P7 B. Handlingsplan

C. Stöd produktion/industri som kan hantera även lövvirke i stor skala och med god lönsamhet.

P7 C. Handlingsplan

Insats P8:

Analysera och visualisera skånskt skogsbruks komplexa infrastrukturbehov.

Aktiviteter:

A. Öka kunskapen om nyttan av bra och väl underhållet skogsbilsvägnät. Gäller även att säkerställa rätt dimension på vägtrummor.