Om modellen

I den schematiska modellen ingår fyra huvudområden.

INNOVATION
MILJÖ
PRODUKTION
REKREATION

Ett huvudområde är grundläggande beståndsdel av den skånska skogsstrategin – utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar – för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

VARFÖR = anger de utmärkande drag för en så betydande påverkan att det kan sägas vara en grundpelare för skogens utveckling, och därmed är ett huvudområde.

Skånsk skogsstrategi beaktar allas synsätt!

Produktion

Varför:

I den övergång till en biobaserad ekonomi som eftersträvas är produktionen inom skogsnäringen en huvudfråga. En ökad produktion och förädlingsgrad innebär också ett större bidrag till den regionala ekonomin i form av både ekonomisk tillväxt och jobb i Skåne.

Rekreation

Varför:

I tätortsnära Skåne utgör skogen basen för en stor del av friluftslivet och är viktig för hälsa och välbefinnande. Att uppleva skogen på olika sätt ger dessutom ökad kunskap om alla dess nyttor och olika värden för ett livskraftigt mångbruk.

Miljö

Varför:

Skogen har en betydelsefull roll för att klara klimatmålen och uppnå ett fossilfritt Sverige. Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald är grunden för de ekosystemtjänster som bidrar till vårt välstånd.

Innovation

Varför:

Forsknings- och innovationsinsatser inom ett hållbart brukande och bevarande av skogen, och hela dess värdekedja, är nödvändiga för företagens konkurrenskraft och för att nå målet om det fossilfria samhället.