Jämställdhet på väg uppåt

Den 21 oktober sändes webbinariet ”På väg uppåt – Värdet av jämställdhet i skogssektorn”. Ett samarrangemang av Skånsk skogsstrategi och skogsprogrammet i Halland

  Under tre välfyllda timmar turades fem föreläsare om att reflektera, analysera och ge konkreta tips och råd om hur ett framgångsrikt jämställdhetsarbete ska bedrivas, i arbetslivet i allmänhet och i skogssektorn i synnerhet.

Här kan du ladda ner eller läsa presentationerna:
Emma Eriksson & Anna Ekberg, Skogsmästarskolan
Anna Schyman, NYKS
Marie Appelstrand, Lunds Universitet
Per Mood, Räddningstjänsten i Alingsås
Malin Averstad Ryd, Make Equal

  Moderator Malin Wildt-Persson från Leder&Utvecklar inledde med att ge en bakgrund utifrån Nationella Skogsprogrammet och hur man där betonar vikten ökad jämställdhet är en viktig faktor för en positiv utveckling inom skogssektorn.
  – Nu ser vi fram emot en förmiddag med många spännande inspel och tankar.

  Sedan hon lämnade hon ordet över till Emma Eriksson och Anna Ekberg, som i höst tar examen från Skogsmästarskolan. De har gjort en studie om skolans roll och arbete för en jämställd skogssektor som de presenterade och gjorde också övergripande reflektioner:

  – I första hand ska man inte koncentrera sig på att försöka övertyga de som är direkt negativa, utan på de som slentrianmässigt inte bryr sig. Här är det lättare att få till en attitydförändring, sa Anna.

  – Men man måste vara tålmodig, att ändra attityder tar tid, sa Emma.

  Nästa talare var Marie Appelstrand fil dr. vid inst. för Handelsrätt vid Lunds Universitet.   Hon pekade på tre dimensioner av jämställdhet, den rättsliga, den politiska och den ekonomiska.
  – Såväl diskrimineringslagen som arbetsrättslagen är tydliga i sina krav på att motverka diskriminering på arbetsplatsen och systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö. Vidare så utgår den politiska dimensionen i det här sammanhanget från Sveriges jämställdhetspolitiska mål samt den nationella jämställdhetsstrategin från 2011 för skogssektorn.

  – Lägg därtill den ekonomiska dimensionen, här kan man till exempel titta på hur Norra skogsägarna har hanterat den här utmaningen utifrån en ekonomisk aspekt och även luta sig mot hur NUTEK har visat att jämställdhet och lönsamhet hör ihop.

  Efter en kort paus tog Anna Schyman, vice ordförande i NYKS, (Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen), över för att tala om ”Karriär på lika villkor?”.
  – Vi på NYKS har bestämt oss för att vara normkreativa istället för normkritiska, vilket är en betydligt mer framkomlig väg. Ett bra exempel har varit vårt gemensamma arbete med maskintillverkaren Possne vilket lett till att vi tagit fram en alternativ årskalender till deras tidigare så kritiserade dito med lättklädda kvinnor poserandes på skogsmaskiner.

  Per Mood, tf räddningsledare på Räddningstjänsten i Alingsås var näste föredragshållare och berättade utifrån sitt föredrag ”Inkludering för en effektivare räddningstjänst” om arbetet med jämställdhet i en traditionellt manlig kultur.
  – Här är det lätt att möta motstånd och faktum är att vi hade lite tur, för ett tag sedan inledde vi ett omorganisationsarbete där vi vidareutvecklade kontakterna mellan våra fem arbetslag. De ledde till en större acceptans för individualitet och med det följde också en förbättrad syn på jämställdhet.

  Sist ut under dagen var Malin Averstad Ryd från Make Equal. Företaget tog för ett par år sedan fram ”Respekttrappan” för banken SBAB och den har nu har fått eget liv. Trappan som har en egen webbsida är mångt och mycket en manual för HUR man kan gå tillväga: ”7 steg för ett praktiskt jämställdhetsarbete”.
  – Syftet är skapa förutsättningar att från olika perspektiv och på olika sätt lära mer, reflektera och börja samtala om ämnet respekt och jämlikhet, samt att skapa mottaglighet för förändring.

  – Vi har sett att den fungerar väl, inte minst för att den är utformad så att man inte behöver vara expert på ämnet för att starta den här typen av process. Den ska för övrigt ses som ett stöd till det arbete som förhoppningsvis redan är igång.

  Moderator Malin Wildt-Persson sammanfattade sedan dagen:
  – Vi har hört många spännande och inspirerande tankar under de här timmarna. Utifrån dem har jag identifierat två begrepp som jag tycker att vi alla kan ta med oss som ledord i vårt fortsatta arbete framåt: Mod och Nyfikenhet. Lycka till!

Deltagarna på webbinariet
Ett kollage från dagen med talare och moderator.