Ett fulladdat träbyggnadsseminarium som du nu kan se i efterhand!

Onsdagen den 26:e maj hölls ett fullspäckat digitalt träbyggnadsseminarium arrangerat av Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad. Deltog gjorde föreläsare från Malmö Växjö, Stockholm och London. Nu kan du se det i efterhand!

Ann Marke som är ordförande för styrgruppen för Skånsk skogsstrategi inledde:
  – Ett av huvudsyftena med strategin är att vi ska synliggöra det såväl skånska som nationella gröna guldet. Så vi tror och hoppas att dagens seminarium ska visa på värdet av och möjligheterna med ett ökat träbyggande.

  Moderator Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator på Trästad fortsatte:
  – För tio år sedan pratade man inte klimat kopplat till träbyggande, nu är det resonemanget centralt. En av huvuduppgifterna för Trästad är att höja kompetensen för beställarna och det gäller i hög grad att trä har en mycket positiv klimatpåverkan. Här har vi också ett processtöd att erbjuda, Wood first

– Detta och mycket mer kommer vi att belysa under dagens seminarium genom ett antal mycket spännande initiativ och först ut är Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på Malmö Stad.

  Josephine Nellerup presenterade sedan Malmö Stads arbete för att bli klimatneutrala 2030.
  – Utifrån att vi ska bygga cirka 30 000 nya bostäder, och ett stort antal skolor och andra kommunala byggnader fram till 2030 så är ett klimatneutralt byggande av största vikt.

  – Tillsammans med branschen har vi tagit initiativ till en Lokal färdplan för en klimatneutralt bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030, i dagligt tal kallad LFM30, som nu drivs av branschen med över 160 anslutna byggaktörer, byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer, konsulter, banker och akademin.  Något som vi tror är en avgörande framgångsfaktor för att göra en klimatomställning är att vi gör det gemensamt mot samma mål.

Bildkollage - talare på Träbyggnadsseminariet 26 maj 2021.

  Därefter följde Växjö kommuns arbete, presenterat av Olivia Thim, näringslivsutvecklare i kommunen.
  – Vi som ligger i ett skogsbälte har ambitionen att bli Europas första moderna trästad, vårt första flerfamiljs- och höghus i trä byggdes redan 1994. Trä finns i vårt DNA, det är naturligt för oss att bygga i trä och jobba med det kontinuerligt och målmedvetet.

  Hon lyfte fram två exempel, Välle Broar och Torparängen.
– Mycket spännande projekt som går väl ihop med våra mål. Vi strävar efter en kontinuerligt ökande kunskap om klimatpåverkan när vi bygger nytt i de kommunala bolagen. Här har vi en stark önskan om att vårt samarbete med näringsliv och akademi, och den kunskap som det genererar, fortsätter så att vi får en låg klimatpåverkan på hela byggnationen.

  Anna Ervast Öberg är projekt- och utvecklingschef på Folkhem i Stockholm som specialiserat sig på att bygga hus i trä. De genomför nu det uppmärksammade projektet Cederhusen i området som ska knyta samman ”stenstaden” med Karolinska och KTH, med alla husen byggda helt i trä.
  – Cederhusen kommer att bli världens första innerstadskvarter helt i trä, vilket gör att det blir ett unikt komplement till Stockholms stadsbild.

  – Här opererar vi på en tuff marknad, kunderna är väldigt kräsna på grund av prisbilden, så vi måste visa att vi att det vi säljer har ett värde

  Anna lyfte fram att hon var imponerad av mognadsgraden hos de potentiella köparna. I början kretsade frågorna mycket till eventuell brand- och fuktrisker och Folkhem jobbade då med att höja kunskapsnivån där man påvisade att byggnationen följer all tänkbara regelkrav.

  – Sedan ändrade frågorna väldigt snabbt karaktär. Nu är det mest avgörande för köparna själv arkitekturen, sedan kommer att trähus är oslagbara vad gäller klimataspekten, först på tredje och fjärde plats kommer läge och pris, de brukar alltid komma först.

  Avslutade gjorde Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects, London. En byrå som under många år jobbat internationell med träbyggande.
  Andrew framhöll starkt vikten av träets klimat- och hållbarhetmässiga fördelar gentemot betong, stål och cement.
  – Det binder koldioxid, skapar tysta byggnadsmiljöer, mindre antal transporter, fördelarna är väldigt många.

  Han avslutade:
  – Vi behöver ett paradigmskifte. Just nu är inte marknadsandelen för träbyggande speciellt stor, den måste växa radikalt. Till 2030 hoppas jag på 20%, fast den borde vara 50 %. Det är bråttom nu.

  – Vad som är intressant är att den kaptialstarka gruppen investerare börjar intresseras sig för gröna och hållbara investeringar, exempelvis i träbyggnationer, det är hoppfullt.

Text: Åke Högman

Det inspelade seminariet hittar du på vår YouTube-kanal ”Skånsk skogsstrategi”.