Rekreation

MÅL

Bilden av skogens möjligheter och skogen som en attraktiv plats för rekreation, friluftsliv och lärande förstärks. Förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö förbättras.

Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.

Aktiviteter:

A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism.

R1 A. Handlingsplan

B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.

C: Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv.

R1 C. Handlingsplan

D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.

R1 D. Handlingsplan

E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021
AVSLUTAD – men vi fortsätter att lyfta ämnet på vår aktuelltsida och på Facebook.

R1 E. Handlingsplan

Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.

A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar till olika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.

B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.

C. Sprid kunskap om utomhuspedagogik för att stärka skogen som plats för lärande

D. Satsa på uppmärkning av kulturmiljöer/lämningar, i synnerhet nära offentliga miljöer, besöksområden/besöksplatser, stigar/leder eller på andra ställen där viss besöksfrekvens finns. Nyttja och utveckla befintliga applikationer och databaser med information om kulturlämningar.