Skånska förutsättningar

SAMMANFATTNING

Skånes yta är till 38 procent täckt av skog, vilket gör skogen till en betydande resurs såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt.

Den skånska skogsstrategins värdegrund vilar på innehållet i det nationella skogsprogrammet och dess strategi. Sett till det nationella skogsprogrammets vision och fem fokusområden har Skåne inte bara en stor potential att vara behjälplig i att nå visionen men också att i högre utsträckning profilera sig som ett betydande skogslän genom sin egen vision.

Den skånska skogsstrategin är en plattform för att stödja visionen: ”Den skånska skogen ska i samklang med det nationella skogsprogrammet bidra till fler jobb, hållbar utveckling och gynnandet av en växande bioekonomi. Det görs genom att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.”

Skåne präglas av att vara ett folktätt landskap, där städer och landsbygd ligger förhållandevis tätt inpå varandra. Det skapar en mångfald av intressenter och intressen vad gäller skogen och är en faktor som bör vara tydlig, både som utmaning och möjlighet.

Utifrån ett sådant resonemang kändes en uppdelning i de fyra huvudområden naturlig och väl lämpad. Dessa är: Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation, något vi har lyft fram genom en modell, vilket också har tagits tillvara i logotypen för skånsk skogsstrategi. Navet i mitten, ”Vårt synsätt”, understryker vikten av att integrera alla huvudområden i processarbetet. 

Ett sådant synsätt tror vi leder till högre idéförädling, så att vi aktivt kan förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

BAKGRUND

Sveriges roll som ett betydande skogsland med därtill hörande regleringar, i förening med ”förändringar i världsekonomin, befolkningstillväxt och demografi, klimatet, ekosystemen, digitaliseringen och teknikutvecklingen” kan sägas vara en kombination som lett fram till att Sverige nu har ett nationellt skogsprogram.

”Sverige har en lång tradition av skogspolitik för ett långsiktigt hållbart brukande.”

”Sverige har även lång erfarenhet av skydd av skog exempelvis med bildandet av de första nationalparkerna 1909. Därefter har skog skyddats regelbundet och sedan 1970-talet med en signifikant årlig omfattning med syftet att skydda den biologiska mångfalden och värden för friluftslivet.”

”Skogspolitiken, som den formulerades 1993 (prop. 1992/93:226) anger ett jämställt förhållande mellan produktion och miljö och bygger på principen frihet under ansvar”

”Efter 1993 har ytterligare lagstiftning tillkommit, bland annat miljöbalken och riksdagen har beslutat om Generationsmålet och 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen omfattar den miljömässiga definitionen av hållbar utveckling”

”Arbetet med genomförandet av Agenda 2030 med mål och delmål för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar samt regeringens klimatproposition (prop. 2016/17:146) om långsiktiga mål för minskning av utsläpp av växthusgaser är viktiga utgångspunkter i arbetet med skogsprogrammet”

”Med utgångspunkt från dessa mål för hållbar utveckling inklusive relevanta miljömål ska en ökad takt i omställningen mot en växande biobaserad ekonomi stimuleras. Skogsprogrammet ska därför bidra till att realisera potentialen i näringar och verksamhet som bygger på och bevarar skogens alla värden.”

”Målsättningen ska vara ett allt större värdeskapande av svensk skog.”

SKOGENS BETYDELSE

Skogen har en stor betydelse för Sverige, ekonomiskt, för biologisk mångfald, miljö och socialt.

”Sverige är ett skogsrikt land. Cirka 70 procent av landarealen utgörs av skogsmark.”

”Skogen binder koldioxid, ger skydd och näring åt skogslevande arter samt ekonomiska värden, rekreation och välstånd åt människor.”

”Skogen är Sveriges mest artrika landskapstyp med cirka 20 000 olika arter, varav cirka 1 800 är rödlistade och har en stark koppling till skogen.”

”Utöver produktion av skoglig råvara handlar mångbruk även om bevarande av den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, estetiska värden, renskötsel, jakt, bär- och svampplockning samt fäbodbruk och friluftsliv med mera.”

”Enligt SCB utgör skogsindustrins investeringar 15–20 procent av de totala industriinvesteringarna i Sverige.”

”Skogsbruket och skogsindustrin ger direkt arbete åt nära 42 000 respektive 55 000 personer i Sverige.” (SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik)

”Tillsammans med sina underleverantörer skapar skogsindustrin och skogsbruket uppemot 150 000 arbeten.”

”Ungefär två tredjedelar av det totala förädlingsvärdet inom bioekonomin kommer från skogens värdekedja.”

”Andelen kvinnor utgör inom skogsbruket bara cirka 24 procent och inom skogsindustrin endast cirka 19 procent.”

HÅLLBART SKOGSBRUK

Hållbarhet är en tydlig ram för det nationella skogsprogrammet och de aktiviteter som ska genomföras.

”Ett nationellt skogsprogram är en långsiktig process för att hantera målkonflikter och syftar till fortsatt utveckling av hållbart skogsbruk och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.”

”Inriktningen i det hållbara brukandet av skogen är att tillgodogöra sig skogens samhällsnyttor, samtidigt som skogens långsiktiga värden inte äventyras.”

”Ett hållbart skogsbruk kännetecknas av att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling– ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – upprätthålls i samklang i syfte att fylla relevanta funktioner i enlighet med ekosystemansatsen. Det innebär att vi över tid och geografi strävar efter att balansera alla dimensioner och nyttor.”

”Ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart skogsbruk är av stor betydelse för ett hållbart samhälle.”

”Agenda 2030, [som] utgör en samlande grund för regeringens arbete för hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga – ett förhållningssätt som är av stor relevans för skogspolitiken.”