Skogsbruk med flera mål

Hur bedrivs skogsbruk med flera mål i Sverige idag? Att åskådliggöra detta har varit huvudsyftet för Örjan Grönlunds doktorsarbete vid SLU och Skogforsk. Han har tittat på vad som kan främja en fortsatt utveckling för den typen av skogsbruk, vad som hämmar och hur det hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål.

Vilken är din definition av ett skogsbruk med flera mål?
– Jag skulle nog anse att jag är ganska generös i min definition. Jag använder mig av begreppet skogsbruk med flera mål som ett sätt att identifiera skogsbruk som inte enbart fokuserar på ekonomiska värden skapade av försäljning av virke. Jag tänker mycket i termer av ekosystemtjänster, vilket också är ett begrepp som kan definieras på flera sätt men jag föredrar definitionen ”nyttor som människor får från ekosystem”.

– Mitt synsätt på skogsbruk med flera mål (gynnande av flera ekosystemtjänster) gör att även skogsbruk som enbart syftar till att gynna en enda ekosystemtjänst blir skogsbruk med flera mål, förutsatt att det gäller något annat än produktion av virke. Jag vill helt enkelt poängtera att skogsbruk med flera mål är något annat än det dominerande, och det som vi är som allra mest vana att tänka på.

Örjan Grönlund. Foto: Skogforsk
Örjan Grönlund. Foto: Skogforsk

Hur blev du intresserad av ämnet?
– Jag började fundera på naturvårdande skötsel. Och kopplat till det fastnade jag för frågan om att det inte utförs i den omfattning som vore önskvärt för att bibehålla de värden som finns inom områden som identifierats behöva naturvårdande skötsel. När jag tänkte ett varv till på det fastnade jag för det faktum att naturvårdande skötsel borde kunna vara en betydande källa till virke. Alltså borde vi kunna, om allt görs på rätt sätt med rätt motiv, kunna gynna naturvården och samtidigt leverera virke till industrin. Men det blir inte av!

Hur har du gått tillväga?
– Utifrån mina inledande egna funderingar började jag höra mig för bland kollegor inom forskningen för att förstå hur mycket detta hade kartlagts. Men när jag inte blev riktigt nöjd, det fanns mycket som vi inte visste, tog jag det vidare till de som arbetar med dessa frågor i Sverige. Det var både maskinförare och tjänstemän på både skogsföretag och myndigheter, för att försöka förstå vad som ligger bakom den situation vi befinner oss i. Och efter att ha lagt ansenlig energi på att försöka kartlägga problemet har jag också försökt formulera idéer på hur vi kan lösa det.

Vilka utmaningar har ditt doktorsarbete visat på?
– Naturvårdande skötsel betraktar jag som en, viktig, del av skogsbruk med flera mål. Och utmaningen för mycket av det skogsbruk som inte enbart drivs av intäkter från försäljning av virke är att formulera mål för brukandet. Och vad som är ännu svårare är att veta om målen är vettiga och om de i slutändan har uppnåtts., hur ska det mätas? I Sverige har vi under lång tid arbetat upp system för att utforma och följa upp brukande som syftar till att sälja virke, vi vet ganska bra vad vi håller på med och vad vi kan vänta oss av det. När det gäller skogsbruk med flera mål är det betydligt svårare, vi saknar i ärlighetens namn tydliga belägg för det mesta. Med det inte sagt att vi famlar i blindo, men i många frågor är det svårt att uttala sig med säkerhet.

Vilka möjligheter?
– Det som slagit mig är det stora engagemang som finns för dessa frågor inom skogsbruket. Jag var lite orolig att naturvård och alternativa former för brukande enbart skulle upplevas som något som ställer till det i den ordinarie verksamheten. Men det finns verkligen en stor nyfikenhet och ett stort engagemang i alla de delar av skogsbruket som jag kommit i kontakt med.

En viktig fråga är hur det konventionella skogsbrukets kunskaper om avverkning kan tillämpas i ett skogsbruk med flera mål. Vad har du kommit fram till här?
– Där vill jag verkligen trycka på att det i väldigt stor utsträckning går att överföra kunskap från konventionella åtgärder till åtgärder som har andra mål. I de flesta fall handlar åtgärder i skogsbruk med flera mål om att avverka, fler eller färre, relativt stora träd. De som arbetar i skogen är väldigt kunniga och intresserade. Om det kommer en uppdragsgivare som kan förklara vad de vill uppnå så tror jag att ett avverkningslag med skördare och skotare i de allra flesta fallen är det bästa medlet för att uppnå dessa mål. Utmaningen är, som jag var inne på tidigare, att formulera målen.

Kan man säga att skogsbruk med flera mål till viss del är detsamma som mångbruk?
– Det kanske låter vanvördigt och en aning icke-akademiskt men jag gör inte så stor skillnad på begreppen. Jag skulle också kunna uttrycka det som att jag är så pass formad av det akademiska att jag knappt tycker det blir intressant att diskutera ett begrepp förrän jag fått höra hur dessa begrepp definieras av den som vill diskutera dem. Jag är exempelvis medveten om att min definition av skogsbruk med flera mål inte är den enda. Men jag försöker att vara noggrann med att inte använda begreppet på ett sätt som upplevs som allt för vilseledande. Vissa begrepp har nästan känslomässiga kopplingar för vissa, vilket påverkar hur de upplevs. Mångbruk är för mig ett ord som hunnit gå så pass många varv i debatten att det väcker onödigt mycket känslor, positiva för vissa men negativa för andra. Och jag kan tycka att ordet tynger mer på ekonomiska värden, må hända skapade genom annat än virke, än vad jag tänker på när jag använder begreppet skogsbruk med flera mål.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artiklen:

Miljö – Insats M2: Öka kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska skogen, på alla nivåer. Aktiviteter:
A. Ta fram kunskapsunderlag om hur ett effektivt skogsbruk kan bedrivas på ett sätt som skaparlångsiktigt goda förutsättningar för biologisk mångfald och livskraftiga populationer av växt- och djurarter. Aktivt verka för kunskapsspridning och metoder så att produktionsbestånd och naturvärden i skogen stärker varandra t ex genom väl planerad generell hänsyn och frivilliga avsättningar där skogliga värdekärnor och livsmiljöer för djur och växter bevaras.

Produktion – Insats P1: Ökad produktion i Skåne baserad på ett hållbart brukande Aktiviteter:
D. Utred närmre vad olika intressenter lägger in i begreppet ”hållbart skogsbruk” i syfte att nå en samsyn för en gemensam väg framåt.

Insats P3: Öka kännedomen om skogens, skogsbrukets och skogsnäringens betydelse för samhället.