Ny rapport om gamla lämningar

Mossa på stenmur Foto: MostPhotis

Projektet Skog och historia har medfört att mer än 14 500 forn- och kulturlämningar nu är kända och dokumenterade i den skånska skogen. Det är ett resultat från en mångårig inventering av ungefär 15 procent av skogen i Skåne. Inventeringen som varit ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete mellan Regionmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen summeras i rapporten […]

Läs mer

Ett laddat paket om vilt

Skogforsk har dragit igång utbildningspaketet ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”. Alla tre delar i utbildningen är kostnadsfria för den som deltar. Märtha Wallgren på Skogforsk, forskare inom viltekologi vet mer. Vilken är din roll i projektet?– Jag är projektmedarbetare och expert på viltbetesfrågor. Jag är ansvarig för innehållet i huvuddelen av teorikursen, jag medverkar även i […]

Läs mer

Ek-kursion i Glimåkra

Nyfikna på naturnära skogsbruk med inriktning på ek fick under en eftermiddag i skogarna i Glimåkratrakten sitt lystmäte i Lennart Bosrups regi och vägledning. I ett strålande höstväder hölls i slutet av september en exkursion på markägare Lennart Bosrups ägor i Glimåkratrakten. Ett arrangemang i samarbete mellan Ängavången Ekgolv och Ekfrämjandet. Ett tjugotal deltagare fick […]

Läs mer

Skydd av skånsk skog

Naturreservat Foto:MostPhotos

När det gäller skydd av skog i Skåne är en utmaning är att knyta ihop arealerna och skapa en ”grön infrastruktur”, detta för de organismer som är beroende av främst äldre ädellövskog. Samtidigt är skyddet av skog en del av en betydligt mer övergripande målbild. Christer Persson är handläggare på Länsstyrelsen Skåne. Vilka mål är […]

Läs mer

Utsatt invasivt för Skåne

Skåne är med sitt geografiska läge i Sverige väldigt utsatt för främmande invasiva arter. Åttiofem procent av de landburna transporterna in i landet går via Skåne som dessutom har ett milt klimat som ofta tillåter främmande, invasiva arter att etablera och sprida sig. Länsstyrelsens expert är Nils Carlsson: – Man kan säga att Skåne är […]

Läs mer

EU:s LIFE-projekt betydelsefullt för Skåne

Boklöv

LIFE+ är en fond som stöttar bevarande av miljö och natur inom hela EU. Det är EU:s bidrag för att nå en god miljö och stoppa utrotningen av arter. LIFE Natur kallas den del av LIFE-programmet som medfinansierar projekt med syftet att bevara djur, växter och naturmiljöer av särskilt intresse inom EU. Dessa arter och […]

Läs mer

Drastiskt förändrad flora

Torbjörn Tyler

En nyligen presenterad studie från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. – Jag blev förvånad av att klimatförändringen spelar en så stor roll för florans utveckling, det under en så pass kort tidsperiod som ett par årtionden, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet.– Jag […]

Läs mer

Arbetet med grön infrastruktur fortsätter framåt

Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur innebär att involvera alla aktörer i landskapet i ett arbetssätt där vi tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap.Gudrun Berlin samordnar arbetet med att genomföra handlingsplanen för Grön infrastruktur: – Det gäller genomförandet av åtgärderna som tagits fram i handlingsplanen men en viktig del är också att fram kunskapsunderlag för att […]

Läs mer

Vild och bortskämd vilar på brett samarbete

Vild & Bortskämd logga

Samverkansprojektet Vild & Bortskämd har som målsättning ”en viltstam i balans”, detta genom att sprida kunskap om hur man kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt. Organisationerna i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt egenföretagare. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna på var […]

Läs mer

Ny studie om trädslag och kolbindning

Lärk Foto: MostPhotos

Beskogning av åkermark är ett sätt att binda kol och bidra till att begränsa ökningen av koldioxid i atmosfären. I en serie trädslagsförsök över landet, finansierade av Energimyndigheten, utvärderades effekterna av olika trädslag på kolbindningen i ett tidigt skede av omloppstiden. Den av Skogforsk nyligen presenterade studien gjordes för hybridasp, poppel, vårtbjörk, gran, lärk och […]

Läs mer