Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Läs Jörg Brunets rapport om erfarenheter av hyggesfritt skogsbruk i Tyskland. 

I Jörg Brunets rapport om hyggesfritt skogsbruk i Tyskland, får vi en inblick från Mellaneuropa. Resultaten belyser vikten av varierande luckstorlekar för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt i våra ädellövskogar. Att öka användningen av hyggesfritt skogsbruk kan potentiellt gynna vår landskapsnivå, men det kräver även noggrann naturhänsyn och mer forskning på längre sikt för att förstå de fullständiga effekterna. Det är en spännande tid för skogsbruket, och insikterna från rapporten kan vara vägledande för hur vi bäst balanserar skogsbrukets behov med bevarandet av vår unika natur.

Läs rapporten i sin helhet

Läs även en översikt om omföring till hyggesfritt, skriven av Future FOrests programchef Emma Holmström: Erfarenheter av hyggesfri skogsskötsel och omföring till hyggesfritt | Externwebben (slu.se)