Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog

En av frågeställningarna som skånsk skogsstrategi haft med i sin handlingsplan är hur man höjer kunskapsnivån kring skötsel av ädellöv och hur man sköter den mest kostnadseffektivt.

Guiden har tagits fram för att vara ett stöd till skogsägare, skogstjänstemän och skogsarbetare i arbetet med naturlig föryngring av bokskog.

Tanken bakom häftet är att det ska vara ett komplement till den av Skogsstyrelsen framtagna checklista som kan användas vid planeringen av att etablera en självföryngring av bok. Att ge dom viktigaste och mest handfasta tipsen med ambitionen att skapa och bibehålla en god lönsamhet i bokskogsskötseln.

Ladda ner ”Guide till lyckat föryngringsarbete i bokskog”.

Boken & Föryngringen
Bok är ett av våra åtta ädla lövträd. Begreppet ädellövskog är ett skogsbestånd som består utav minst 70 % lövträd och minst 50 % ädla lövträd vars areal är minst ett halvt hektar. Ädellövskogens bevarande är skyddat genom skogsvårdslagen vilket innebär att man är skyldig att vid föryngringsavverkningen föryngra ädellövskogen med ädla lövträd. För att föryngra en ädellövskog krävs tillstånd av Skogsstyrelsen.
En lyckad föryngring är avgörande för lönsamheten vid skogsskötseln av alla trädslag, genom att planera vårt föryngringsarbete väl så har vi större chanser att lyckas. En stor del av planeringen handlar om att samla in all den information som finns om ett område för att man ska kunna fatta rätt beslut. Där är tanken att man vid föryngringsplanering i bok kan ta hjälp av checklistan som grund för vår faktainsamling.

Kontakt:
De som jobbat fram materialet är ädellövrådgivare på Skogsstyrelsen i Skåne som en del av arbetet i Skånsk skogsstrategi.
Har ni frågor kring materialet kan ni kontakta Jens Nygren och Elisabeth Arvidsson, Skogsstyrelsen
jens.nygren@skogsstyrelsen.se
elisabeth.arvidsson@skogsstyrelsen.se

Tidigare artikel om när guiden togs fram.