EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra i gång ett omfattande projekt för att restaurera ädellövskog. Drygt 86 miljoner kronor satsas på att binda samman och förbättra de ekologiska kvaliteterna på ädellövskog i södra Sverige, minska klimatförändringarnas effekter och utveckla kunskapen om naturtypen både hos markägare, förvaltare och allmänhet. Programmet genomförs i samarbete med aktörer i Belgien.

Fantastisk möjlighet
– Detta är en unik möjlighet att ta ett samlat grepp om en viktig naturtyp som historiskt varit en av våra vanligaste men där det idag bara finns ett par procent kvar. Genom projektets stora europeiska nätverk har vi också en fantastisk möjlighet att både genomföra och utvärdera projektets åtgärder vetenskapligt, och nå en väldigt stor målgrupp med projektets arbete, säger Tove Hultberg på Länsstyrelsen Skåne som kommer driva projektet.

Foto från bokskog i Söderåsens nationalpark: Carina Zätterström, Länsstyrelsen Skåne

En kvarts miljon nya träd
Projektet, LIFE’s a Beech (en lek med det engelska ordet för trädet bok), drar i gång 1 januari 2025 och är ett samarbete mellan åtta partner i Sverige och Belgien: Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Stiftelsen Skånska Landskap, SLU, Stiftelsen Nordens Ark, Naturvårdsverket och Sonian Forest Foundation. Tillsammans kommer man under projektets sex år bland annat att plantera 240 000 nya ädellövträd, veteranisera 5300 träd (att med åtgärder få unga träd att åldras i förtid) och att plantera närmare 8 kilometer blommande skogsbryn för att gynna insekter.

Ambitiösa mål
– Förutom att restaurera stora arealer av skyddade ädellövskogar har projektet ambitiösa mål för att följa upp både arter och åtgärder, berättar Anna Fohrman som arbetar med åtgärdsprogrammet för sex hotade bokskogsarter på Länsstyrelsen Skåne. Vi hoppas att tillsammans med forskare och experter kunna sprida kunskap om ädellövskog och dess värden till en betydligt bredare publik än idag. Vi vill också utveckla kostnadseffektiva metoder som kan användas både i skyddade områden och i kommersiell skog.

Projektets huvuddelar:
Totalt kommer projektet göra insatser i över sjuttio ädellövskogsområden i södra Sverige och Belgien, med fokus på att skapa variationsrika miljöer i tidigare produktionsskogar.
Genom att plantera mer skog kopplas områden ihop och skapar bättre möjligheter för arter att sprida sig, men fler träd binder också kol vilket är en viktig insats i klimatarbetet.
Utveckling av metoder för inventering av den sjukdomsalstrande organismen Phytophthora ska ge möjlighet att upptäcka den tidigt, både i kommersiella och skyddade skogar.
Skogsförvaltare och intresserad allmänhet ska få tillgång till utvärdering och metodutveckling som tas fram tillsammans med experter på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
Insatser i Skåne
I Skåne ligger fokus på att binda ihop befintliga skogsområden med varandra, skapa strukturer som saknas i dagens skogar och att utarbeta metoder för bland annat effektivare inventering av trädsjukdomar.

38 skyddade områden
– Vi kommer att jobba i 38 skyddade områden i Skåne, både naturreservat och nationalparker. Många gånger har områdena en bakgrund som produktionsskogar och därför är de fortfarande väldigt homogena. Projektet fokuserar på att skapa strukturer som är viktiga för biologisk mångfald, men som saknas idag. Det kan röra sig om att släppa in ljus och värme i skogarna, skapa död ved och gynna sällsynta arter, säger Marit Hedlund, naturvårdsförvaltare

Kontakt: Tove Hultberg, Nationalparkschef
010-224 14 05
tove.hultberg@lansstyrelsen.se