Konferens 6 december – Hur klarar skogen framtidens klimat?

Välkommen du som är skogsägare, forskare, student eller yrkesverksam såväl inom som utanför skogssektorn!

En regional skogskonferens om klimatanpassning i södra Sverige med föreläsningar och rundabordssamtal.

Skogen möter redan nu ett förändrat klimat. Erfarenheterna efter torkan 2018 visar tydligt vad ett förändrat klimat betyder i praktiken samtidigt som det sätter fingret på behovet av beredskap och hållbara arbetssätt.

Konferensen är tänkt som ett avstamp för och inspiration till fortsatta utvecklingsinsatser i organisationer men också i samverkan och inom forskningen. Klimatanpassning handlar om att rusta skogen och systemen runt skogen för ett förändrat klimat. Konferensen syftar till att höja blicken, bredda bilden för att därigenom öka både vilja och förmåga att anpassa skogen och dess system för ett förändrat klimat.

Konferensen arrangeras i nära samverkan med Skogsstyrelsens regionala sektorsråd de regionala skogsprogrammen/skogsstrategierna i Götaland (exklusive Gotland). Även representanter från Skogssektorn kommer att delta i programmet.

Läs mer om programmet, och anmäl dig på Linnéuniversitetets webbsida.