Regionalt friluftsliv

Såväl Skåneleden som cykellederna upplevde ett kraftigt ökat tryck under 2020. Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och de nationella cykellederna Sydkustleden och Sydostleden. Det är ett team på sju personer som tillsammans utvecklar och ansvarar för lederna. Här svarar de gemensamt på frågor om planeringen för 2021, kopplingen till Friluftslivets år och arbetet med allemansrätten.

Hur förhöll ni er till det ökade trycket på lederna under 2020?
– Det har varit mest kännbart tryck på Skåneleden, men även för Sydkust- och Sydostleden. Det har varit fler besök på webbsidorna och sociala medier , samt fler beställda kartor. För cykellederna ökar antalet cyklister fortfarande snabbt eftersom de fortfarande är relativt nya. Men årets ökning på alla leder har varit exceptionell.
Vi har arbetat mycket med tydlig information på sociala medier och hemsida (länk nedan) och bland annat tagit fram en trängselkarta tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap som ger alternativa förslag till välbesökta besöksmål.
Vi har också erbjudit ett 30-tal gratis nybörjarvandringar med guide på Skåneleden och i olika strövområden. Vandringarna var tänkta att ge folk tillräcklig kunskap för att ge sig ut själva i naturen, tipsa om utrustning och nya områden. De var väldigt populära och vi kommer att fortsätta med nybörjarvandringarna 2021.

Hur ser er planering ut för 2021 för att möta just ett ökat tryck?
– Bland annat kommer vi att fortsätta med de populära nybörjarvandringarna i någon form. Fortsatt tydlig information som lyfter fram andra platser att besöka än dem som ”alla känner till”. Tillsammans med Tourism in Skåne vägleda näringen utmed lederna kring hur de kan bli ännu bättre än vad de är idag på att möta de vandrande och cyklande besökarnas behov.

Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto:Apelöga
Skåneleden 3 etapp 1, Klövahallar. Foto: Apelöga

Vad gäller utvecklingen av själva lederna, vad har ni planerat för 2021?
– Utbyggnaden av en helt ny delled på Skåneleden påbörjades 2020 – SL6 Vattenriket. Den kommer att stå helt färdig 2023 och då omfatta totalt 15 mil ny Skåneled. Det sker löpande förbättringar och förändringar längs både Skåneleden och cykellederna. Bland annat så byggs det ny led längs kusten i Trelleborgs kommun och i Höör gör man en stor omdragning för att tangera Höörs tätort. Även Ängelholms kommun bygger ut en viktig sträcka av Skåneleden. Allt sådant informerar vi om på våra sociala medier och hemsidor. Fortsatt utveckling av regionala cykelleder.

2021 är det Friluftslivets år, hur kommer det att märkas från er sida vad gäller ledsystemen?
– Vi kommer att lyfta Friluftslivets år i vår kommunikation men inte själva genomföra så många event utan i stället lyfta de duktiga aktörer som använder lederna som arena för sina aktiviteter. Under året kommer vi att uppmärksamma månadens tema på olika sätt, oftast i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och Länsstyrelsen. Vi hoppas kunna bjuda på både inspirerande och konkreta tips till alla de som är nyfikna på att komma ut i naturen.

Ledsystemen är inte bara en regional angelägenhet utan även något som inbegriper utländska besökare, hur har pandemin påverkat den målgruppen?
– Det har varit en mindre del utländska besökare, men det tappet har i hög grad uppvägts av hemestrande skåningar och andra svenskar. Skillnaden är att utländska besökare brukar lägga mer pengar på kringaktiviteter, tex. boende, men det vet Tourism in Skåne mycket mer om. Vi deltog i Tourism in Skånes kampanj ”Skåne överraskar” som hade till syfte att locka ut skåningarna till okända pärlor för att spendera semesterdagar och pengar, på samma sätt som de skulle gjort utomlands.

Hur tänker ni inför 2021 vad gäller utländska besökare?
– Det är en fråga som vi låter Tourism in Skåne ta hand om. Vårt uppdrag riktar sig främst till lokala, regionala och nationella vandrare och cyklister. Alla insatser vi gör för den ena målgruppen kommer också den andra till gagn, så utbytet och samarbetet är stort.

Hur arbetar ni kring allemansrättsliga frågor?
– Det är något vi har med oss i allt vi gör. Skåneleden och cykellederna är beroende av att besökare uppför sig ordentligt eftersom vi ingår frivilliga avtal med markägare och väghållare. Därför är vi alltid noga med att ge korrekt information och att göra vårt bästa för att få alla som vandrar på Skåneleden eller cyklar på lederna att följa allemansrätten. Det kan tex gälla att inte använda bilder som kan uppfattas på fel sätt eller att ge tydliga svar när folk kontaktar oss med frågor. 2020 samarbetade vi även med Skånetrafiken för att informera på deras TV-skärmar om allemansrätten och skräphantering.

Vad kan Friluftslivets år betyda generellt tro ni?
– Vi hoppas på att det kan ge ett rejält lyft till alla de eldsjälar och aktörer som genomför aktiviteter även under alla andra år. Att fler får/kan uppleva hur underbart det är att vara ute och hur mycket skoj det går att ha om vi bara öppnar dörren till naturen. Kanske även att våra frågor som vi arbetar med får större betydelse och kommer högre upp i folks medvetande och på den politiska dagordningen. Friluftsliv kan berika på så många sätt och behöver inte kosta något!

Läs mer om Skåneleden och hur vi kan hjälpas åt att hålla avstånd i naturen.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till denna artikel:
Rekreation

Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*

Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.
Aktiviteter: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.