Ädellövets flora

Nu kommer Jörg Brunets populära ”Blommande skogslandskap” från 2018 i ny upplaga. Jörg som är professor på SLU har under ett par års tid dokumenterat den renodlade floran för ädellövskogen i text och bild. Perfekt för vårpromenaden!

Varför intresserade du dig för just en flora för ädellövsskogen?
– Jag har studerat markfloran i ädellövskogar i över 30 år nu och bildfloran är ett sätt att sammanfatta och förmedla mina erfarenheter. Lövfällande ädellövskogar är unika på så sätt att den rika vårfloran med sipporna och många andra vårblommar varken finns i Taigan, de nordliga barrskogarna, eller i tropiska skogar.

Hur lång tid tog projektet?
– Själva projektet löpte över två år, 2016 och 2017, och finansierades av Skogssällskapet och Partnerskap Alnarp. Jag hade redan en del bildmaterial men de flesta bilder på arterna i floran tog jag från våren 2016 till sommaren 2017. Under hösten 2017 skrev jag texterna och formgav skriften tillsammans med Pär Fornling. Vi tryckte en första upplaga på 100 ex i början på 2018 som tog slut i juni det året. Förra året fick jag ett bidrag från vår fakultets publikationsfond för att kunna trycka en ny upplaga som blev färdig nu.  

Jörg Brunet och floran i ädellövsskogen
Jörg Brunets populära ”Blommande skogslandskap” från 2018 i ny upplaga. Jörg som är professor på SLU har under ett par års tid dokumenterat den renodlade floran för ädellövskogen i text och bild.

Hur många arter ryms i boken?
– 123 arter beskrivs i text och bild. De flesta är typiska skogsarter men även en del arter som är vanliga i både skogen och i mer öppna miljöer finns med.

Vilken typ av upplysningar får man om dem?
– Med hjälp av bilderna ska man kunna känna igen arterna och även kunna skilja dem från andra arter med liknande utseende. Texten ger också information om viktiga kännetecken för arterna samt i vilka skogstyper som de förekommer i Sverige.

Hur många arter finns det totalt?
– Det finns flera hundra kärlväxtarter som man ibland kan träffa på i sydsvenska ädellövskogar. Det tog lite tid att välja vilka som skulle vara med i min flora.

Vem vänder du dig till?
– Till alla som tycker om att vandra i skogen och som undrar vilka blommar det är som växer på marken längs med stigen. Boken ger också tips och råd för de som äger eller sköter ädellövskog och som vill bevara, gynna eller anlägga fältskiktsvegetation.

Du ägnar ett kapitel åt hur floran i ädellövskogen bevaras genom ett hänsynsfullt och anpassat skogsbruk. Hur ser ett sådant ut mer konkret?
– Viktigast är att ingreppen inte är för kraftiga. Floran i ädellövskogen är känslig för användning av tunga maskiner såsom skördare. Helst borde man enbart avverka i skog med artrik flora på vintern när det är tjäle i marken. Många arter påverkas också negativt av kalavverkning, men röjningar och gallringar som glesar ut trädskiktet vitaliserar ofta fältskiktet.

Du tar upp vildsvinen som en utmaning för markvegetationen, hur kan man komma tillrätta med det här problemet?
– Vildsvinsbök här och där är vanligtvis inget stort problem för fältskiktsarter utan kan tvärtom gynna föryngringen av vissa konkurrenssvaga arter. Problematiskt blir det när det är för många djur i en skog under lång tid, som det till exempel har varit i Dalby Söderskogs nationalpark. Då kan skogsmarken börja likna en plöjd åker och många arter minskar kraftigt. Då bör man öka jakten i sådana områden så att vildsvinen blir färre och åtminstone tidvis söker sig någon annanstans så att floran kan återhämta sig.

Du strövar själv omkring en hel del med kameran i hand, vad är det som motiverar dig?
– För mig är ädellövskogar med rikt fältskikt de vackraste skogar som finns. Det gör mig lycklig att stå bland alla blommor i en bok- eller ekskog en solig vårdag. Lite av den lyckan försöker jag förmedla med bildfloran.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till denna artikeln:

MILJÖ – Insats M2: Öka kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska skogen, på alla nivåer. Aktiviteter: A. Ta fram kunskapsunderlag om hur ett effektivt skogsbruk kan bedrivas på ett sätt som skaparlångsiktigt goda förutsättningar för biologisk mångfald och livskraftiga populationer av växt- och djurarter. Aktivt verka för kunskapsspridning och metoder så att produktionsbestånd och naturvärden i skogen stärker varandra t ex genom väl planerad generell hänsyn och frivilliga avsättningar där skogliga värdekärnor och livsmiljöer för djur och växter bevaras.

Insats M4: Sprid goda exempel på genomförda miljövårdsåtgärder till en bred publik. Aktiviteter: B. Stöd ett kontinuerligt informationsarbete. In i vår digitala plattformwww.skanskskogsstrategi.se *

PRODUKTION – Insats: P5: Höj kunskapsnivån inom produktion- och produktutveckling. Aktiviteter: B. Förbättra kunskapen för skogsägarna genom rådgivning, specifikt inom skötsel av ädellövskog – diversifiering, röjning, gallring och om hur man föryngrar kostnadseffektivt.

Insats P6: Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen. Aktiviteter: B. Bistå med användarvänligt informationsmaterial om skånsk skogs betydelse för Skåne anpassat för olika målgrupper. *