Kretsloppsaffisch från Skogen i skolan

Skogen i Skolans verksamhet finns över hela landet. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och den främsta metod är utomhuspedagogik. Man har nu tagit en fram en kretsloppsaffisch som lektionsmaterial, Anna Steinwall är verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och ansvarar Skogen i Skolans kansli.

Vad har kansliet för uppgift?
– En hel del. Till exempel att koordinera, utveckla och inspirera Skogen i Skolans regionala verksamheter samt sprida och paketera goda erfarenheter.

Vi utvecklar läromedel samt förmedlar och informerar om läromedel, övrigt material och metodik. Vi förvaltar och utvecklar digitala plattformar för Skogen i Skolan och inleder samarbeten med andra organisationer

Ni har varit i gång i över femtio år men för den som inte känner till ert arbete, hur skulle du vilja beskriva det?
– Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers kunskap om och intresse för skog. Vår metod är fram för allt utomhuspedagogik. Målgruppen är elever och lärare i grundskolan. Våra främsta uppgifter är att främja kompetensförsörjningen inom området skog och skapa förståelse för skogssektorn och skogens
möjligheter.

Skogen i skolan_kollage Foto på Anna Steinwall - Lars Klingström
Anna Steinwall är verksamhetsledare för Skogen i Skolan, anställd av Föreningen Skogen och ansvarar Skogen i Skolans kansli. Foto: Lars Klingström

Berätta om bakgrunden till affischen.
– Affischens innehåll kommer från ett av våra läromedel. Den heter ”Boken om Skogen”. Då kansliet vid flera tillfällen fått önskemål om utskrift på uppslaget om skogsbrukets kretslopp i boken, sid 26-27 beslöt vi att trycka den i affisch-format. Skogen i Skolan har många läromedel utöver denna, exempelvis Skolskogsryggsäckar och det digitala läromedlet Skogslektioner. Här kan du ladda ner affischen. För övriga länkar se längst ner på sidan.

Affischen är ett insteg till lektioner om skogsbruksåtgärder, vad vill ni att barnen främst ska ta med sig?
– Vi vill visa upp och öka kunskapen och intresset för skogens många värden – socialt ekonomiskt och ekologiskt. Där är skogsbruket självklart också en viktig del och vi vill höja kunskapen om hur det går till i praktiken.

Vilka aktiviteter har ni på gång framöver?
– Vi har flera spännande aktiviteter på gång under hösten. Ett exempel är lansering av material kopplat till allemansrätten ur ett skogsägarperspektiv, det innehåller en informationsbroschyr, två digitala lektioner, en film, fyra analoga undervisningsupplägg. Syftet är bland annat minskad friktion och en ökad dialog mellan naturbesökare och markägare, samt fördjupad kunskap om den svenska allemansrätten hos i första hand grundskoleelever.

Text: Åke Högman

www.skogeniskolan.se

www.skogslektioner.se

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:

REKREATION – Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.
Aktiviteter:
B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.
C. Sprid kunskap om utomhuspedagogik för att stärka skogen som plats för lärande.