Boken i fokus på Ädellövsskogsdagen

Ädellövsskogsdagen är ett årligt återkommande arrangemang i Skogsstyrelsen distrikt Skånes regi, i år med deltagande av Ekfrämjandet. Arrangemanget hålls lördagen den 18: september mellan 10-14 (ingen anmälan, bara att droppa in) på Ullstorps kursgård intill Höör. Det är framför allt boken och dess föryngringsplanering som kommer att stå i fokus under dagen, men också eken. Magnus Bondesson skogskonsulent på Skogsstyrelsen vet mer.

– Boken är ett viktigt trädslag för de skånska skogsägarna och föryngringen, som för boken sker genom naturlig föryngring, kan upplevas som svår för många brukare är den viktigaste delen av skötseln för att få ett bra ekonomiskt utfall av brukandet. Genom att planera åtgärderna blir det lättare att lyckas med föryngringen, det är också betydelsefullt att vi får till naturhänsynen som är så viktiga för oss som förvaltar bokskogen. Kort sagt genom att planera är det lättare att ha ”tur” och lyckas med föryngringen.

Hur står det till med boken generellt?
– Just nu upplever jag den äldre bokskogen som stressad, dels av torkan 2018 följt av ollonår 2019, den behöver bra växtliga somrar för att återhämta sig.

Vilka är huvuddragen under dagen?
– Föryngringsplanering, lyckad föryngring, bokröjning, generell hänsyn, naturvårdsskötsel, individ skötsel av ek samt hjälp eken i den naturliga föryngringen av bok.

Förutom boken vad tar ni mer upp?
– Eken och vår nya kampanj ”Smart skogsbruk” och så svarar vi såklart på allmänna frågor kring skogsskötsel.

Vad har du för förväntningar på dagen?
– Att vi ska kunna inspirera människor att sköta sin skog, stor som liten.

Foto: Yaman Bolbol
Tidigare Ädellövskogsdag 2018. Foto: Yaman Bolbol