Uppsats om Hallandsåsen

Nyligen blev landskapsvetaren Frida Johnsson klar med sin uppsats ” Friluftsliv på Hallandsås”. Vi på Skånsk skogsstrategi gillar rekreation och friluftsliv och blev såklart nyfikna.

Hur fick du idén till din studie/arbete?
– Idén till mitt examensarbete växte fram under min praktik hos region Halland, det plus Future forests rapport 2020:5 och en vetenskaplig artikel av Therese Bjärstig och Anna Sténs gav mig inspiration till att undersöka vilka sociala värden den privata skogsägaren ser med skogsmarken på Hallandsås. Fanns det exempelvis någon skillnad mellan södra Sverige och norra Sverige.

– På den vägen är det. Och anledningen till att jag valde Hallandsås är för att jag bor i närheten och trivs att besöka platser där. Men också för att det finns ett behov av att stärka samarbetet aktörer emellan.

Vad var syftet?
– Att skapa kunskap om vilken potential det finns för att utveckla friluftsliv i skogarna på Hallandsås.

Landskapsvetaren Frida Johnsson. Foto: Privat

Övergripande för ditt arbete är mångt och mycket avstampet i det nationella skogsprogrammets betoning att skogen kan bli mer mångfunktionell. Hur mycket har den utgångspunkten styrt din process?
– Det nationella skogsprogrammet har varit en grund i min arbetsprocess med utgångspunkt från fokusområde två, skogligt mångbruk, där skogens sociala värde skulle kunna användas mer för bland annat besöksnäring och friluftsliv. För att ta reda på om det är möjligt att utveckla skogens sociala värden så har viktiga frågor att undersöka varit privata skogsägarens platsanknytning, perspektiv på allemansrätten och sociala värden. Upptill det har jag även tagit stöd i friluftsmålen, bland annat friluftsmålet hållbar utveckling och regional tillväxt.

Just platsanknytningen har varit centralt i enkäten, beskriv gärna innebörden av begreppet lite närmare.
– För att också göra en landskapsvetenskaplig koppling så valde jag, tillsammans med min handledare Thomas H Beery, biträdande professor i miljödidaktik, att undersöka skogsägares platsanknytning. Eftersom det i tidigare forskning visat att platsanknytning påverkar hur skog förvaltas

– Plats ingår i begreppet platsanknytning, tillsammans skapar det en betydelse av att människor skapar känslomässiga erfarenheter och band till en plats, i utbytet formas kunskap, tro, beteende och handlingar som är kopplade till en plats. Skogsägares beteenden i förhållande till platsanknytning är intressant att studera eftersom banden till en plats kan påverka deras känsla av identitet och hur de uppfattar att resurser bör användas. I platsanknytning ingår bland annat, platsidentitet, vilket motsvarar minnen, kunskap och mening till en plats. Platsberoende ingår också och motsvarar platsens funktionella roll i form av resurser som är viktiga för en människa.

Vilken relation finns mellan platsanknytning och friluftslivsutveckling hos den privata skogsägaren på Hallandsås?
– På Hallandsåsen har det visat sig att desto högre platsanknytning en skogsägare har, desto mindre vill skogsägare utveckla friluftsliv.

Vilka slutsatser har du dragit?
– Slutsatserna av studien visar att det finns en del utmaningar att arbeta med för att föra utvecklingen av friluftslivet framåt inom riksintresset för friluftsliv. Den privata skogsägaren på Hallandsås värderar det sociala värdet hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö högre än värdet fritidupplevelser, friluftsliv och turism. Vilket är en skillnad från tidigare studie som gjorts i mellan Sverige och norra Sverige, som visat att skogsägare främst förknippat fritidupplevelser med skogens sociala värden. Skillnaden kan möjligtvis bero på att här i nordvästra Skåne så finns det mindre arealer skog och fler tätorter än i andra delar av Sverige.

– Den privata skogsägarens platsanknytning hotas när allmänheten kliver i skogsägarens arbetslandskap med minnen, identitet och kunskap som skapat en hög platsanknytning.

– För att friluftslivet ska få en möjlighet att utvecklas och organiseras så behöver troligtvis kunskapen om allemansrätten förbättras hos allmänheten. Kanske kan det skapa ett förtroende hos skogsägaren som släpper fram friluftslivet för att samexistera med skogsbruket. 

Vad kommer du att göra framåt?
– Just nu arbetar jag på Länsstyrelsen Halland som fältkontrollant där jag är ute och kontrollerar jordbrukarstöd. Jag och min handledare Thomas H Beery, biträdande professor i miljödidaktik vid högskolan Kristianstad, planerar för att publicera en vetenskaplig artikel av min kandidatuppsats.

Läs hela Fridas arbete.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och artiklar kopplade till artikeln:
REKREATION
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.