Exkursion om ädellövskogsbruk

Datum: 5 april, 2022
Tid: 09:30 - 16:00
Plats: Snogeholms strövområde och landskapslaboratorium, strax söder om Snogeholm slott.

Tisdagen den 5:e april bjuder projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk in till exkursion på temat ädellövskog och skötsel av ädellöv. Under dagen besöker vi olika ädellövbestånd i Snogeholms strövområde och landskapslaboratorium, strax söder om Snogeholm slott.

Lövträd är en resurs som definitivt kan nyttjas bättre inom skogsbruket! Att satsa på löv ger också positiva bieffekter med större variation i landskapet, ökad biologisk mångfald och stärkta upplevelse-värden. Produktionsinriktade lövbestånd kräver dock aktiv skötsel och att åtgärder utförs i rätt tid.
Exkursionens tema är skötsel av ädellöv. Vi kommer att gå olika slingor i Snogeholms landskaps-laboratorium, där små bestånd av samtliga svenska trädslag har planterats på åkermark, både i blandning och var för sig. Längs promenaden ges information och möjlighet att diskutera etablering av ädellöv på åkermark, ekskogsskötsel, blandskogskötsel, landskapsvård och naturhänsyn i ädellövskog samt skogsskador, t.ex. askskottssjuka. Under dagen besöker vi även en bokskog som sköts genom luckhuggning respektive nyetablering med plantering under amträd.
Under exkursionen deltar kunniga inom lövskogsskötsel från SLU Alnarp, SkogForsk, Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska Landskap, Södra skogsägarna m.fl..
Snogeholms landskapslaboratorium ligger strax söder om Snogeholms slott, ca 40 min öster om Lund och Malmö. Exkursionen startar kl. 10 vid parkeringen (se karta), fika finns framdukat från kl. 9.30. Projektet bjuder på fältlunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe. Flera av besökspunkterna innebär promenad i skogsmark.

Deltagarantalet är begränsat till 40 personer, anmälan sker senast 24 mars via mejl till
emma.liljewall@skogsstyrelsen.se. Ange ev. matallergier vid anmälan. Denna inbjudan går i ett första skede ut till aktiva inom projektet samt valda organisationer/föreningar. Vid stort intresse kan antal platser per organisation komma att begränsas. Finns platser kvar efter sista anmälningsdatum kommer inbjudan att spridas till fler.
Exkursionen ordnas av arbetsgruppen för Södra Götaland inom projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk.