Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

Datum: 19 april, 2023
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Hybridmöte. Onsdag 19 april, kl. 10–16 på KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm eller digitalt, zoomlänken skickas ut dagen före möte

HYBRIDSEMINARIUM

Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. De areella näringarna är beroende av en hög biologisk produktion och är avgörande för att hitta lösningar för utfasning av fossila råvaror. Markanvändningen liksom den pågående klimatförändringen påverkar den biologiska mångfalden och dess bevarande är ett viktigt miljömål. Det är av största vikt för samhället i stort att god kunskap finns om tillståndet.

Ett behov finns av en översikt över varför mätning av biologisk mångfald sker, vem som mäter vad, hur data redovisas och vad som kan tänkas ske framöver, inte minst i skogen där konflikterna ofta är stora.

KSLA:s nybildade Kommitté för Biologisk Mångfald anordnar därför ett heldagsseminarium med syftet att allsidigt belysa och diskutera tillståndet och mätmetoder för biologisk mångfald i skog samt hur förbättringar kan ske.
Seminariet sker i form av tre gruppsamtal ”Varför mäter vi biologisk mångfald?”, ”Vad mäter vi och hur används data?” och ”Vad vill vi ska hända i framtiden?”.

Arrangör: KSLA
God kunskap inom området är av största vikt för samhället i stort. KSLA:s nybildade Kommitté för Biologisk Mångfald anordnar därför ett heldagsseminarium i syfte att belysa och diskutera tillståndet och mätmetoder för biologisk mångfald i skog samt hur förbättringar kan ske. Välkomna!