Givande dialog vid stormöten

Under hösten 2019 hölls två stormöten om den kommande skånska skogsstrategin. 8/10 på Stadshotellet i Hässleholm och 14/10 på Grand Hotel i Lund. Syftet var att få inspel och reaktioner på de förslag för insatser och aktiviteter som styrgruppen tagit fram, men också att främja en dialog mellan olika intressenter. Uppslutningen var hög och bredden på de medverkande var stor. Sammankomsterna innehöll såväl presentationer som workshops, de senare syftade till att peka på de hinder som kan uppkomma för en verkningsfull strategi och vad som behövs för att den ska bli en succé. Sammanfattningsvis två dagar med stort engagemang och värdefulla inspel från de medverkande, något som lovar gott för den centrala tanken att strategin ska vara en samlande kraft för en fruktbar dialog, för en vidareutveckling av det skånska gröna guldet.