Kraftsamling tall

Sedan 2019 pågår projektet Kraftsamling Tall inom Södra för att öka beståndet av tall, något som i hög grad är kopplat till viltfrågan. Inom projektet arbetar man intensivt med information, rådgivning och kunskapsspridning. Man har även etablerat cirka 40 viltdemohägn, varav tre i Skåne, som på ett pedagogiskt sätt ska visa viltfoderproduktionens förutsättningar.

Per Arne Karlström är viltsamordnare för Region Syd i Södra. Han sitter även med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Foto: Most Photos
Foto: MostPhotos

Hur startade Kraftsamling Tall?

– Efter ett flertal år med motioner om viltskadeproblematiken till Södras föreningsstämmor beslutades 2018 att göra en extra satsning för att förbättra situationen. Projektet startade 2019 och kommer att pågå till 2021.

Beskriv din roll.

Min roll i Kraftsamling Tall är att verka som en av tre regionala viltsamordnare i Götaland. Jag jobbar i region Syd som omfattar Skåne, Kronoberg och Blekinge.Utöver oss tre har Södras förtroendeorganisation ca 70 viltombud som hjälper till och står för mycket av arbetet på det lokala planet. På varje av våra 19 verksamhetsområde jobbar en tjänsteperson till viss del med viltfrågorna.

Hur ser problematiken ut för Skåne?

– I Skåne är det generellt sett alldeles för lite tall i landskapet, med tanke på de marktyper som finns, även om det de senaste åren syns en ljusning i horisonten när det gäller föryngring med tall i länet.  Ser man på hela Södra visar statistik att Södras medlemmar har tagit till sig budskapet om vikten av att sätta mer tall. Antalet levererade tallplantor från Södras plantskolor har ökat rejält de senaste åren, från 3,5 miljoner 2016 till 6,15 miljoner 2019. Prognosen för 2020 är 6,5 miljoner levererade tallplantor och för 2021 är prognosen 8,5 miljoner. Försäljningen av tallfrö för sådd direkt i markberedning har ökat tio gånger på några enstaka år.För att lyckas med satsningen på tall måste klövviltstammarna minska. Minskade klövviltstammar ger även utrymme för en ökad naturlig viltfoderproduktion i hela landskapet. Det skapar förutsättningar för att skogsägarnas investeringar i tallföryngringar blir framgångsrika och att vi på lång sikt får tillbaka de ljusa skogar, med mycket bärris, som tallen ger.

Hur ser aktiviteterna ut framöver?

– Coronaviruset har inneburit att alla planerade informationsmöte och skogskvällar som var tänkta i närtid är inställda. Vi siktar och hoppas på att kunna ha många aktiviteter längre fram, under säsongen, i skogen. Där kan vi besöka viltdemohägn, diskutera föryngring och skötsel av tall, röjning generellt som en viktig del i viltanpassad skogsskötsel m.m.

Hur ser målbilden ut?

– Målen med Södras projekt Kraftsamling Tall är att Älgförvaltningsområden (ÄFO) i Götaland senast 2021 ska klara målet om maximalt fem procents årsskada på tallungskog och att andelen föryngringar med tall på tallmark ska visa på en tydlig ökning. Kompletterande mål är en tydlig förbättring av konkurrensstatus för RASE (rönn, asp, sälg och ek) samt en ökning av älgkalvvikter.

Per Arne Karlström är viltsamordnare för Region Syd i Södra. Han sitter även med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Text: Åke Högman