EU:s LIFE-projekt betydelsefullt för Skåne

LIFE+ är en fond som stöttar bevarande av miljö och natur inom hela EU. Det är EU:s bidrag för att nå en god miljö och stoppa utrotningen av arter. LIFE Natur kallas den del av LIFE-programmet som medfinansierar projekt med syftet att bevara djur, växter och naturmiljöer av särskilt intresse inom EU. Dessa arter och naturmiljöer finns listade i EUs art- och habitatdirektiv. Från LIFE Natur kan pengar sökas för projekt som arbetar med att bevara värdefulla och skyddsvärda naturtyper och arter inom nätverket Natura 2000.

I Skåne hoppas man på besked i oktober. Tove Hultberg på Länsstyrelsen är projektledare:

Hur länge har du jobbat med LIFE-projektet?
– Jag blev utsedd till projektledare 2019 samma år som vi skickade in vår första ansökan till EU, som tyvärr inte gick vidare i processen. Innan dess höll jag tillsammans med några kollegor i en workshop om skötsel av skyddad ädellövskog för att få input från forskarvärlden, och därefter gjordes en noga genomarbetad ansökan om skrivarpengar till Naturvårdsverket. LIFE-ansökningar är ganska komplexa grejer och tar en hel del arbetstid i anspråk.

Hur startade det för din del?
– Behovet av naturvårdande skötsel i skyddade bokdominerade skogar är inte nytt, men eftersom jag är mer rastlös än många andra och dessutom har goda kontakter inom skogsforskningen från mitt tidigare jobb på SLU drev jag på frågan mer än vad som kanske gjorts tidigare. Innan jag började som naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen forskade jag om ädellövskogens historia och ekologi i södra Sverige, så det nördiga intresset fanns ju redan, haha.

Tove Hultberg på Länsstyrelsen är projektledare för ”LIFE’s a beech”.

Beskriv essensen av projektet.
– Idag har vi i Sverige en stor mängd hotade arter som är knutna till ädellövskog, till stor del beroende på att vi har mycket mindre areal ädellövskog än vad vi haft historiskt. Under de senaste 20 åren har man i södra Sverige skyddat framförallt tidigare produktionsbokskog för att hjälpa dessa arter. Under de gångna åren har de skogarna självklart åldrats, men i övrigt ser de ofta fortfarande väldigt mycket ut som just produktionsbokskogar; likåldriga, ensartade, mörka och extremt bokdominerade.
– Huvudsyftet med projektet är att göra dessa skyddade skogar mer naturlika för att de ska kunna göra ännu mer nytta för biologisk mångfald. Viktiga insatser är att hugga upp luckor och gläntor för att ge plats för föryngring och rikare markflora, utföra ”veteranisering” av träd, dvs. skapa strukturer i medelålders träd som normalt bara finns i äldre träd, skapa brynmiljöer och konvertera intilliggande granskog i reservaten till löv- och ädellövskog. Men projektet kommer även innehålla mycket informationsarbete om ädellövskog och om de restaureringsinsatser vi gör.

Var befinner ni er idag?
– Just nu väntar vi på besked om ifall vi går vidare till steg två i processen, som är en fullständig ansökan. Det är hela är en långdragen process, men vi hoppas på besked i oktober.

Finns det speciella utmaningar kopplade till projektet?
– Många av åtgärderna vi vill göra är i grund och botten enkla, men kostsamma. De främsta utmaningarna är kopplade till spridning av invasiva arter och skogssjukdomar, i detta fall främst parkslide respektive Phytophthora, som är ett slags svampliknande organism som angriper trädens rötter och orsakar stor skada på främst äldre träd. Projektet kommer att försöka utrota parkslide i de aktuella områdena, och utarbeta en effektiv metod för inventering av Phytophthora, något som vi tror kommer vara användbart även i kommersiellt skogsbruk.

Några speciella projekt inom ramen för LIFE som du upplever som extra intressanta?
– Som skogsekolog tycker jag såklart alltid att skogsprojekt är mest spännande, i synnerhet om de tar hela ekosystem i beaktande och utvärderar sina åtgärder noga så att det går att följa vilka åtgärder som ger resultat och inte, på det sättet slipper andra som är i liknande situationer uppfinna hjulet på nytt och på nytt.

Hur kompletterar LIFE exempelvis Länsstyrelsens insatser för att bevara miljö och natur?
– LIFE möjliggör storskaliga insatser som vi annars inte skulle haft möjlighet att prioritera rent ekonomiskt – inte minst informationsinsatser och utveckling av nya metoder. Det är mycket administration i EU-projekt, men det finns också mycket pengar att hämta.
– De flesta LIFE-projekt är dessutom samarbeten mellan flera organisationer, just vår ansökan (med arbetsnamnet LIFE’s a beech) är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Stiftelsen Skånska Landskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Köpenhamns universitet och Nordens Ark. Det ger en stor styrka, att samarbeta med de som är absolut bäst på just sin lilla del av ett sådant här projekt!

Vad kommer hända framöver?
– Om vi går vidare i uttagsprocessen är nästa steg en så kallad fullständig ansökan med bland annat detaljerade arbetsbeskrivningar för alla områden, som ska lämnas in under våren. Får vi klartecken på att vi är godkända då kan projektet dra igång under senare delen av 2021, med planering, upphandling och liknande innan de faktiska åtgärderna kommer igång. Men det är flera steg kvar på vägen dit, och just nu kan vi bara hålla tummarna!

Text: Åke Högman