Föredragen från Skånsk skogsstrategis lanseringsdag

Föredrag: JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är självklart men är det verklighet? Genom presentation av verkliga siffror förstår vi att skogsbranschen är könssegregerad.
Anna Schyman skogsvetare, förklarar hur och varför segregation uppstår men även hur vi kan förbättra vår bransch.

Här kan du Anna Schymans föredrag i sin helhet

Föredrag: DIGITALISERING

I en digitaliserad värld kan vi bo, arbeta och bygga företag lika bra överallt. Landsbygden kan bli centrum för ekonomisk, social och miljömässig tillväxt.
I Skogen ger riklig dataförsörjning ökad skogstillväxt och varierad skogsskötsel samtidigt som det går att hantera konflikter och utveckla naturvärden på riktigt. Automation ger högeffektiv skogsvård och avverkning som samtidigt kan vara hänsynsfull. Den största utvecklingspotentialen finns i upplevelsetjänster baserat på skogens alla värden. Med rätt appar och innovativ tjänsteutveckling kan vi få se tillväxt i både arbetstillfällen och inkomster till skogsägare. Sammantaget blir skogen en växande vinnare.
För att lyckas måste det offentliga Sverige skapa en öppen, användbar och tillgänglig dataförsörjning för landsbygdens digitala entreprenörer.
Patrik André visar i sitt föredrag hur digitaliseringen gör skogen och landsbygden till växande vinnare.

Här kan du se Patrik Andrés föredrag i sin helhet.

Föredrag: UTBILDNING och FORSKNING

På SLU I Alnarp finns flera utbildningar om skogen. Vid institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap erbjuds det tre olika utbildningar, ”EUROFORESTER” är ett internationellt masterprogram, ”Skogsbruk med många mål” är masterutbildning på distans som är ett samarbete med Linneuniversitetet och ”Forest and Landscape” är ett tvärvetenskapligt internationellt kandidatprogram som startar hösten 2021.
För SLU är samverkan en viktig del i dagens och framtidens arbete. Vid den skogliga fakulteten på SLU som sträcker sig över större delen av Sverige, är arbetet inom de skogliga strategierna inte begränsade till Skåne utan SLU vill vara en naturlig del i arbetet inom flera regioner och en partner för kommande aktiviteter. Att sprida information om pågående aktiviteter genom t ex nyhetsbrev, exkursioner, workshops eller populärvetenskapliga artiklar är också viktiga delar av arbetet med samverkan, detta för att nå en stor del av de skogliga intressenterna.
Några av de stora framtidsmålen för forskningen är att tillsammans med skogliga aktörer skapa två forskningsprogram. Det första programmet handlar om frågor kring ädellöv och det andra om skogen och klimatet, hur ska vi skydda skogen för att klara det framtida klimatet? Det handlar om att ha verktygslådan full med verktyg för framtidens klimat.
Karin Hjelm och Henrik Böhlenius berättar om de viktiga utbildningarna, framtidsmålen för forskningen, och om samsyn och samarbete.

Här kan du se Karin och Henriks föredrag i sin helhet.

Föredragshållarna den 25 augusti.
Från vänster; Anna Schyman, Patrik André, Henrik Böhlenius samt Karin Hjelm.