LRF Skåne om Friluftslivets år

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi rymmer två medlemmar från LRF Skåne. Här berättar Ann Marke, som också är styrgruppens ordförande, samt Helen Rosengren regionchef för LRF Skåne om deras koppling till Friluftslivets år.

Hur är er verksamhet involverad i Friluftslivets år?
– En stor del av Skånes marker ägs eller brukas av våra medlemmar och vi är således värdar för många utövare av friluftsliv. Vi kommer även att delta på möten och konferenser som länsstyrelsen eller andra organisationer bjuder in till. Vi lyfter de frågor som är viktiga för äganderätten och vi framhåller vikten av att markägare involveras när friluftslivsverksamhet anordnas på annans mark. Dessutom har vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med Tourism in Skåne för att utveckla företagare inom besöks och turism näringen.

Ann Marke, som också är styrgruppens ordförande, samt Helen Rosengren regionchef för LRF Skåne.

Vilka samarbetar ni med under året?
– Vi samarbetar med länsstyrelsen i Skåne, Tourism in Skåne, Skåneleden, samt med övriga markägarorganisationerna Skåne-Blekinge Jordägareförbund och Södra.

Varför är en sådan här satsning viktig?
– Den är viktigt för folkhälsan. Allmänheten kommer ut och rör sig samtidigt är det positivt att man upptäcker den skånska naturen och de värden som en välskött skog och det öppna landskapet står för.

Hur kan Friluftslivets år påverka Skånsk skogsstrategi?
– Fler kommer att vistas i skog och vilket kan påverka delar av skogsstrategin både positivt och negativt. Det kan bidra till ökat intresse och kunskap för skogen och brukandet av skog samt till att skapa och utöka befintlig verksamhet kring boende, försäljning och annan besöksnäring. Friluftslivets år kan helt enkelt skapa intäktsmöjligheter för landsbygdsföretagare under rubriken: ”Vilka är möjligheterna?” Kanske blir också några intresserade av att arbeta i den gröna näringen.

Hur tycker du att en satsning som Friluftslivet år samspelar med den verksamhet som du företräder?
– Friluftsårets år samspelar mycket väl med jord- och skogsbrukets verksamheter. Det är jorden, skogen och naturen som är arbetsplatsen och där verksamheten bedrivs. Temat under Friluftslivets år är ”Luften är Fri”. Det vi kan tillägga är: Men marken tillhör alltid någon.

Finns det utmaningar med en sådan här satsning?
– Det finns många utmaningar men den största utmaningen att lära ut Allemansrätten skyldigheter och rättigheter. Det gäller att undvika och minimera konflikter mellan pågående markanvändning och friluftslivet. Redan 2020 såg vi att det kan bli stor belastning på intressanta utflyktsmål. Det behövs en ordentlig information om allemansvett för att förhindra skador och oönskad påverkan som felparkerade bilar till hinder för arbets- och utryckningsfordon, slarv med att stänga grindar vilket orsakat utsläppta betesdjur i trafiken, nedskräpning, lösa hundar, terrängkörning, ovarsam eldning mm.

Vilka är möjligheterna?
– Nu finns möjligheterna att lära ut mer om allemansrätten och ökad kunskap om skog och mark. Det är också en möjlighet att visa upp den skånska naturen.

Finns det något i Skåne som gör det extra gynnsamt för rikt friluftsliv?
– Skåne har en väldigt omväxlande natur med både öppna landskap, skog, kust, sjöar och åar. Det är korta avstånd mellan dessa naturtyper och gott om iordningställda friluftsområden, vandrings och cykelleder.

Text: Åke Högman