Allemansrättslig dialog

Hänsyn, ansvar och dialog. Stig Lundström är markägare och tidigare vice ordförande i LRF Skåne. De tre ledorden är hans recept för en framkomlig väg i allemansrättsliga frågor. En erfarenhet som grundar sig på kontakten med den lokala orienteringsklubben.

Stig Lundström har en fastighet på 110 hektar nära Sibbhult i östra Skåne som han delar med sin son.
  – Min son har ett sådant jobb att han kan ta ledigt under november-januari och då tillbringar vi extra mycket tid ute i skogen. Vi har alla maskiner och det är vi som röjer och gallrar.

  Beståndet består av cirka sextio procent barrskog, med ett inslag av 3-4 procent tall och resten löv.
  En sak som utmärker Stigs fastighet är att den rymmer en orienteringsklubb, som tidigare hyrde men som nu har friköpt tomten runt klubbhuset.
  – Vi har idag ett bra samarbetsklimat men det har inte kommit utan vissa utmaningar.

  Stig berättar om en händelse för ett par år sedan då han var på väg ut för att jaga. Han mötte då någon från klubben som sa att det var orienterare i skogen och att dagen därpå skulle det komma ett par tusen.
  – Då sa jag att nu får det räcka. Ett par timmar senare stod en delegation ledda av ordföranden på min gårdsplan. Han gav mig rätt och vi hade ett långt samtal.
  – Nu funkar det alldeles utmärkt, de informerar kontinuerligt om sina aktiviteter.

Stig Lundström
Stig Lundström är markägare och tidigare vice ordförande i LRF Skåne.

  Stig som tidigare varit vice ordförande för LRF Skåne med äganderätt som sitt ansvarsområde menar att i den här typen av allemansrättsliga frågor finns några enkla grundvärderingar att hålla sig till.
  – Hänsyn, ansvar och dialog, om man lägger in de tre orden före allting som har att göra med någon annan så kommer man långt.

  Han menar att det idag är en stor utmaning idag med att nå ut med den här typen av information så att den verkligen gör skillnad.
  – Idag är uppdelningen mellan landsbygd och städerna mer markant och det är något av ett hinder.
  – Jag tror förvisso att det går att nå fram men man får kanske anstränga sig hårdare idag, i det perspektivet är en sådan företeelse som Friluftslivets år en viktig händelse.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.

C: Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv. *
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.

Aktiviteter: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.