Nya regional samordnare tror på dialog

”Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna”

I sin Linkedinpresentation beskriver sig den nytillträdde regionale samordnaren för Götaland, Jerker Bergdahl, som ”skogsnörd som insett att människor är minst lika stimulerande”. Här berättar han om vikten av just samtal och dialog.

Jerker Bergdahl är sedan 1:e januari regional samordnare i Götaland för nationella skogsprogrammet. Tidigare har han varit Skogsstyrelsens distriktschef för Kronobergs län och satt även med i styrgruppen för den småländska skogsstrategin. Hans första tid i sin nya roll har kännetecknats av att bekanta sig med de övriga länens regionala strategier och program.
Så även den skånska.
– Jag är imponerad av den vilja att göra skillnad som finns i arbetet med den skånska skogsstrategin, med en tydlig förankring i den skånska myllan. Ert arbete som också verkar kännetecknas av att se till möjligheterna och undvika låsningar.
Ett synsätt som han tror är viktigt rent allmänt när det kommer till skogliga frågor.
– Den stora knäckfrågan är ytterst vad vi ska använda skogen till i Sverige. Ser man till debatten rent generellt så kan man trots allt peka på en samstämmighet i att skogen behövs till en mängd olika saker. Vad man inte fullt ut är överens om är proportionerna.

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol

Jerker betonar vikten av den uppmaning till dialog som även Nationella Skogsprogrammet trycker på.
– Det upplever jag att de regionala skogsprogrammen och strategierna i hög grad är på väg att lyckas med. De trycker på värdet av ett sådant handlingssätt och dessutom är fler parter än de vanliga inbjudna till samtal, däribland regionerna, som ju har ett regionalt utvecklingsansvar. Man lyfter också fram utvecklingsfrågor på ett bra sätt, något som alla är intresserade av vill jag påstå.

Utveckla forskningen kring lövskogsskötsel

Även när det kommer till de skogspolitiska diskussionerna är han hoppfull.
– Genom media får man en bild av såväl låsta positioner som hätska diskussioner men börjar man granska debatten lite närmre så har parterna samsyn i en hel del frågor. Att skogen behöver användas till olika produkter, att såväl friluftsliv som naturvård är viktigt, med mera. Är man dessutom ute i fält och för de diskussionerna så är min erfarenhet att samsynen om vad som bör göras ökar ytterligare.

– Min poäng med detta är att eftersom skogen fortsättningsvis också ska användas inom många olika områden så kan vi jobba på med utvecklings- och förbättringsarbete som vanligt och utifrån dagens förutsättningar.
I sin roll som regional samordnare beskriver han sig som en länk, dels mellan de olika länen i Götaland och dels mellan dem och det nationella skogsprogrammet.
– Här kan man för Götalands del exempelvis peka på behovet av att utveckla forskningen kring lövskogsskötsel och även sprida kunskap om detta. En utmaning kopplat till något som i hög grad är signifikativt för just landets södra delar. En inledande workshop i ämnet kommer snart att komma till stånd.

– Sedan har jag länge intresserat mig för den småskaliga livsmedelsförädlingen som alltmer blomstrar och skapar många arbetstillfällen. Den tycker jag att man ska titta på med skogliga glasögon för att se vad man kan lära sig. Kopplar man det sedan vidare till naturupplevelser och turism så ser jag stora möjligheter för södra Sverige.
Han menar att ju närmre man kommer konkreta projekt desto intressantare blir det alltid.
– Här verkar bland annat ni i Skåne att vara på tårna, ni har nu kommit in i en genomförandefas med strategin, det är spännande tycker jag.
– Sedan tycker jag att ni i ännu högre grad bör titta utanför länsgränsen. Samarbete med andra län i gemensamma frågor kan ge mycket. Dessutom är jag övertygad om att många nationellt är intresserade av vad ni håller på med. Så det ska ni berätta.

Text: Åke Högman