Miljödirektör med sikte på Friluftslivets år

Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Hon pekar på en rad länsstyrelsearrangemang under året med koppling till Friluftslivets år, vikten av att lyfta fram ”inte störa eller förstöra” samt tipsar om några fina naturpärlor.

Hur är din verksamhet involverad i Friluftslivets år?
– Vår friluftslivssamordnare är med i den nationella planeringen av Friluftslivets år. Vi genomför tankesmedja, vi kommer att ta fram informationsfoldrar, vi avser ordna miniseminarier om allemansrätt, vi samverkar med olika organisationer för att möta en ökad besöksnäring 2021. Vi planerar också budkavel mellan landshövding och kommundirektörer, vi har även en massa olika åtgärder inplanerade kopplat till ”Regionala friluftslivsstrategin för Skåne”.

Vilka samarbetar ni med?
– Markägare, ideella organisationer, ekoturismföretag, kommunerna, Tourism in Skåne, Region Skåne, LRF, Jordägarföreningen, Skogsstyrelsen med flera.

Varför är en sådan här satsning viktig?
– Ligger inom vårt uppdrag att samordna friluftslivsarbetet och jobba med naturvårdsförvaltning.

Hur kan Friluftslivets år påverka Skånsk skogsstrategi?
– Vi kommer att lyfta frågor kopplat till rekreation, allemansrätt, äganderätt, sprida besöksnäringen i länet.

Hur tycker du att en satsning som Friluftslivets år samspelar med den verksamhet som du företräder?
– Bra.

Finns det utmaningar med en sådan här satsning?
– Ja att allmänheten inte iakttar ”inte störa eller förstöra”, det vill säga missbrukar allemansrätten i sin iver att bedriva ett aktivt friluftsliv inom ramen för hemestring, besöksnäring och turism.

Vilka är möjligheterna?
– Att fler människor blir intresserade av naturvård och förstår samhällsnyttan med rent vatten, skyddade natur- och kulturmiljöer, ökad biologisk mångfald, allemansrätt, hållbart fiske, jordbruk och skogsbruk samt rekreation och friluftsliv bidrar med såsom ekosystemtjänster.

Finns det något i Skåne som gör länet extra gynnsamt för rikt friluftsliv?
– Vårt klimat gör att vi hyser många hotade arter (de sista exemplaren i Sverige), vi har en stor mångfald av olika naturtyper, vi har nära ut i naturen.

Annelie Johansson är miljödirektör för Länsstyrelsen Skåne och medlem av styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. T.v. Besöksmålet Rövarekulan. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Hur ser du på allemansrättens roll i en sådan här satsning?
– Viktigt att trycka på ”inte störa eller förstöra”.

Idkar du själv friluftsliv?
– Ja cyklar landsväg, MTB och vandrar runt Skåne med flera delar av landet.

Någon favoritplats som du vill tipsa om?
– Göingeåsen på hösten, Rövarekulan på våren, Snogeholmsområdet på sommaren och Måkläppen på vintern (1/12 – 31/1).

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.

Aktiviteter: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.
B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.
D. Satsa på uppmärkning av kulturmiljöer/lämningar, i synnerhet nära offentliga miljöer, besöksområden/besöksplatser, stigar/leder eller på andra ställen där viss besöksfrekvens finns. Nyttja och utveckla befintliga applikationer och databaser med information om kulturlämningar.