Orientering med markägarperspektiv

Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund. En viktig del av verksamheten är kontakterna med markägarna kring arrangemangen som exempelvis plats för start, mål och parkeringsplatser samt att på rätt sätt väga in allemansrätten.

Hur länge har du varit verksam som orienterare?
– Jag började orientera i 10-11-årsåldern och har varit mer eller mindre aktiv sedan dess.

Det finns upp emot 80 000 registrerade orienterare. Vad är det med orientering som engagerar?
– Man använder både hjärna och hjärta och är dessutom utomhus. Alla åldrar kan vara med. Det är ett stort socialt närverk kring sporten.

Anne Udd är ordförande i Skånes Orienteringsförbund.

Ni är ständigt i kontakt med markägare när ni lägger era banor, vilka är faktorerna bakom en lyckad lösning?
– En långsiktig relation mellan föreningens kontaktperson och markägare är en framgångsfaktor men även att vi är tydliga i informationen om hur aktiviteten (tävlingen) kommer att genomföras.

På vilket sätt väger ni in allemansrätten i era kontakter med markägare?
– Orienteringssporten bygger på att allemansrätten respekteras av såväl arrangör, utövare som markägare. När det gäller arrangemang ser vi inte att de områden som används för arenan och startplatser faller inom ramen för allemansrätten. Här efterfrågas alltid godkännande från berörd markägare. Detsamma gäller vid produktion av nya orienteringskartor. Vi har en särskild kommitté inom Skånes Orienteringsförbund som arbetar övergripande med kart- och markfrågor. Varje klubb har ansvariga personer för mark- och jaktfrågor. Svenska Orienteringsförbundet supportar oss på distriktsnivå och det finns en särskild informationsskrift kring allemansrätten (se länk nedan). Jag ingår i Svenska Orienteringförbundets arbetsgrupp för mark- och miljöfrågor.

Vad skulle du vilja förmedla till andra som har för avsikt att arrangera aktiviteter på privata markägares mark.
– Det är mycket viktigt att i god tid ta kontakt med berörda markägare (även icke privata) och löpande informera om olika aktiviteter. Är det mycket små tillfälliga arrangemang som inte bedöms påverka mark- och jaktfrågor anser jag att de helt faller inom ramen för allemansrätten.

2021 är Friluftslivets år, hur tänker ni uppmärksamma det i Skånes Orienteringsförbund?
– Detta vill vi främst uppmärksamma genom det planerade projektet Hitta ut Skåne. Här samverkan vi redan bl.a. med Skånes Hembygdsförbund och Naturskyddsföreningen Skåne. Vi vill gärna få med flera aktörer som har intresse av att kommunicera frågor om natur och friluftliv.

Här kan du läsa mer om Svenska Orienteringsförbundets policy gällande
markåtkomsten och allemansrätten.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *

B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
C: Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv. *
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.

Aktiviteter: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.