Lär dig mer!

Skogforsk ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Skogforsk arbetar för att tillföra kunskaper och innovationer till nytta för skogsbruket och samhället. Seniorforskare Nils Fahlvik tipsar här om tre publikationer som gör att du får bättre kunskap om återbeskogning av jordbruksmark, kulturmiljöer och laserdata samt skonsam markberedning.

Återbeskogning av övergiven jordbruksmark i Sverige

FRÅN JORDBRUK TILL SKOGSBRUK
Sverige har stora områden med övergiven jordbruksmark som kan användas för biomassaproduktion och kolbindning, men kunskapen om olika trädslags potential för detta är inte tillräckligt känd. Ändrad markanvändning från jordbruk till skogsbruk påverkar den globala koldioxidbalansen.

Nils Fahlvik på Skogforsk. Foto: Skogforsk
Seniorforskare Nils Fahlvik på Skogforsk tipsar om tre publikationer. Foto: Skogforsk
Kulturmiljöer, laserdata och nya skanningar

DET GAMLA OCH DET NYA I SKÖN FÖRENING
Vid skogliga operationer ska hänsyn tas till forn- och kulturlämningar. Lämningarna finns registrerade i ett register (FMIS) på Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Men det finns många lämningar i skogen som inte är registrerade. I förplaneringen inför avverkning kan lämningar identifieras i laserdata och kontrolleras i samband med fältbesök. Genom att identifiera lämningarna i förväg minskar risken för skador i samband med avverkning.

Handledning skonsam markberedning

SKONA MARKEN – BÄTTRE FÖR BARKEN
Markberedningen är till för att skapa bra förutsättningar för plantetablering, överlevnad och tillväxt i det nya beståndet. Detta påverkar dels skogsproduktionen, och därigenom tillväxt och kolbindning, dels ekonomi och lönsamhet. Det är också viktigt att åtgärden utförs så att markpåverkan inte blir större än nödvändigt och att hänsyn tas till olika miljöfaktorer och social hänsyn.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter i strategin som är kopplade till artikeln:
PRODUKTION – INSATS P6: Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen.
AKTIVITETER:
B. Bistå med användarvänligt informationsmaterial om skånsk skogs betydelse för Skåne anpassat för olika målgrupper. *