Mångbrukskraft

Ett av den fem fokusområdena i Nationella skogsprogrammet lyder: ”Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.” Med initiativet Skogens Kraft ska det småskaliga företagandet med skogen som bas stärkas för mångbrukare i Gotlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Jenny Fröberg är projektledare

Hur uppstod projektet?
– Mångbruksföretagen saknar idag stöd och strukturer för långsiktig utveckling, kompetensutveckling och innovation. Mångbrukarna identifieras inte som en egen bransch, omfattas inte av någon statistik, är inte organiserade och har inte tillgång till några företags- och innovationsstödjande miljöer (det finns dock undantag). En mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism, livsmedelsproduktion och/eller olika ekosystemtjänster. Mångbrukaren kan vara skogsägare men behöver inte vara det och kan då bedriva affärsverksamhet på annans mark, i dessa fall uppmuntrar vi till att det finns ett avtal mellan mångbrukaren och markägaren.

Vilka står bakom?
– Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. LRF är projektägare. I styrgruppen sitter representanter från LRF Sydost/Jönköping, LRF Gotland, Södra, Mellanskog, Destination Småland, RISE, Smålands trä- och skogsstrategier.

Teamet från Skogens Kraft.
Teamet från Skogens Kraft. Från vänster: Jenny Fröberg, Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Gotland, Sven-Erik Larsson, specialist skogens mat och Ellen Nystedt, projektsamordnare Småland/Öland och specialist naturturism och upplevelsenäring.

Vem vänder ni er till?
– Befintliga mångbrukare och potentiella mångbrukare med skogen som bas som vill utveckla sitt företagande och förverkliga sina skogliga affärsidéer.

Hur såg inledningsfasen ut?
– Uppstartsfasen har varit lång och delvis lite utmanande utifrån pandemin. Under inledningen är det många olika delar som ska falla på plats såsom organisering, kommunikation och planering, vilket ofta tar lite längre tid än beräknat. Under sommaren 2020 genomförde vi sex fysiska uppstartsträffar utomhus där vi informerade om projektet och dess möjligheter att engagera sig i projektet. Under hösten fick vi dessvärre ställa in en planerad studieresa och ett mångbrukskonvent. Därefter tänkte vi om och har under 2021 genomfört månadsvisa digitala kunskapsseminarium med olika teman. Därtill har mycket arbete lagts på att arbeta med vårt arbete med kunskapsöverföring, där vi bygger upp en struktur där mångbrukare lär andra mångbrukare; mångbrukare med djup kunskap och erfarenhet (demogårdar) delar med sig av detta till andra mångbrukare. Dessa aktiviteter med kunskapsöverföring hoppas vi på att kunna börja genomföra under juni månad.

Vad har mångbruket för utmaningar?
– Mångbrukarna är en heterogen grupp när det gäller till exempel verksamhetsinriktning, erfarenhet och storlek på företag, vilket både är en utmaning och en möjlighet.

Vilka är möjligheterna?
– Mångbruk är väldigt aktuellt just nu utifrån att det finns en stor efterfrågan på spårbarhet, det lokala och det genuina. Det finns flera initiativ på gång runt om i landet kring mångbruk kopplat till de regionala skogsprogrammen.

Ett gott exempel, eller ett par?
– Ta gärna en titt på vår mångbrukskarta eller de intervjuer som finns på vår webbplats.

På webbsidan skriver ni ” En skogens mångbrukare är en småföretagare” kan man tänka att mångbruk kan ske mer storskaligt?
– Småföretagare kan per definition ha upp till 49 anställda, så det behöver inte vara mikroföretag. I många fall så är det enmansföretag eller mindre företag med ett fåtal anställda.

Hur ser det här året ut för er del?
– Månadsvisa kunskapsseminarium (uppehåll jun-aug), aktiviteter med kunskapsöverföring påbörjas under sommaren och fortsätter därefter året ut, mångbrukskonvent planeras till september och förhoppningsvis studieresor under hösten men det beror på pandemiläget.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:

Produktion – Insats P7: Öka förädlingsgraden på skånsk skogsråvara
Aktiviteter: B. Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
C. Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv. *
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.

Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande. Aktiviteter:
A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.