Skånes bästa friluftskommun

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. I år delad Jönköping, Sundsvall och Olofström förstaplatsen. I Skåne försvarade Kristianstad sin topplacering som bästa skånska kommun. Jenny Sahlström är friluftsstrateg i kommunen och den som samordnar arbetet med friluftsliv.

Grattis till att vara bästa friluftskommun i Skåne, hur känns det?
– Bra såklart! Känns fint att hålla kvar vår höga placering just i år då friluftslivets är så högaktuellt. Mer folk än någonsin är ute och det är Friluftslivets år. Pandemin har satt fingret på utomhusvistelse och jag tror att många som inte varit utomhus så mycket tidigare upptäckt hur välgörande det är.

Vad tror du har lett fram till er topplacering?
– Allt det fina och målinriktade arbete som görs i kommunen kring friluftsliv, inte minst alla aktiviteter som finns kopplade till Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och naturum. Sedan har ju kommunen en fantastisk råvara i form av varierad och vidunderlig natur med många områden iordningsställda för friluftslivet. Vi har ju också den allra senaste delleden av Skåneleden, SL 6 Vattenriket, som vi håller på att dra genom hela kommunen.

– Här vill jag verkligen nämna alla de markägare som kommunen har avtal med och som låter Skåneleden gå över sina marker. Skåneleden är en möjlighet att kanalisera de som är ute med allemansrätten som grund. Både vi och markägaren vet då var människor rör på sig och vi som offentlig aktör stöttar upp med skötsel och underhåll av leden och dess rastplatser. Förutom folkhälsovinsterna och den ökande attraktivitet för kommunen med en lång låglandsled som Skåneleden bidrar med så är det också ett bra exempel på samarbeten med markägare och som bidrar till en topplacering för Kristianstad som friluftskommun.

Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid Skåneleden Vattenriket, Österslöv från Arknat 2021. Foto: Arknat
Arkitektritade vindskyddet ”pod” vid Skåneleden Vattenriket, Österslöv. Foto: Arknat

Några goda exempel på ert arbete som du kan nämna?
– Under pandemin så ställde Naturum om och anordnade många självguidade aktiviteter för att kunna vara närvarande för medborgaren och besökarna, utan att trängas inomhus eller i grupper. Vattenrikets 22 besöksplatser runt om i hela kommunen är också en stor tillgång som handlar om att visa vägen ut i naturen, men också är ett sätt att sprida besökarna. Sedan vill jag nämna den samverkan som finns inom kommunen där vi regelbundet träffas och stämmer av frågor kring friluftsliv, naturvård och andra förvaltningsövergripande frågor. Friluftsliv är per definition en sektorsövergripande fråga, så samverkan är mycket viktigt och prioriterat för oss.

Vilken är er definition av friluftsliv?
– Vi sällar oss till den nationella och mycket breda, inkluderande definitionen: ”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

– Det är egentligen individens egen upplevelse av vad som är friluftsliv som är i fokus. En del anser att det är en långtur på Skåneleden med övernattning och en del att det är att ta en promenad i en närliggande park, eller att arbeta i trädgården. Vår inställning är att det ska finnas något för alla dessa olika behov av friluftsliv utifrån sin egna upplevelse av vad friluftsliv är.

Pandemin har generellt lett till ett ökat friluftsliv, hur har ni mött denna ökning?
– Bra fråga! Jag vill börja med att säga att vi ser mycket positivt på att så många fler människor är ute i naturen. Det är en enorm välmående och hälsovinst i det, för att inte tala om en större förståelse för just naturens värden, när en får uppleva den på egen hand.  Men, för att minska en möjlig negativ påverkan med framförallt nedskräpning eller för många människor på en och samma plats så har vi jobbat både med kommunikation och andra insatser. Både digital kommunikation där vi tipsat om andra naturområden än de som är mest välbesökta och råd kring allemansrätten, hur en eldar eller inte eldar, parkerar eller inte parkerar osv. Vi har också haft en kampanj över sommaren, både på plats ute i områdena och digitalt som heter #naturkram. Där har vi kopplat några olika budskap som handlar om att vara rädda om naturen och varandra. Vi har också förstärkt med personal som har arbetat med att hålla i ordning i de olika områdena och som plockar skräp, framförallt över sommarmånaderna. Vi för ju också en löpande dialog med andra aktörer som jobbar med besöksfrågor såsom Länsstyrelsen, Tourism in Skåne och våra grannkommuner. Samarbete är mycket viktigt, besökaren ser ju inte kommungränser utan vi behöver ha ett proaktivt arbete som taktar i hela Skåne, ja i hela Sverige.

Hur kommer ni att jobba framåt?
– Som sagt så tar vi ny fram en Friluftsplan för kommunen och det gör vi för att få ett en mer målinriktat och strukturerat arbete kring kommunens friluftsliv. I detta arbete ingår också att bjuda in till och skapa ett Friluftsråd och här vill jag passa på att bjuda in fler markägare! Vi har haft ett antal förankrande möten med externa intressenter, bland annat markägare, under våren, men vi saknar ännu markägarrepresentation i det kommande Friluftsrådet. Ett gott samarbete och förståelse av flertalet perspektiv som påverkar möjligheten till friluftsliv, inte minst markägarperspektiven, är avgörande för en fortsatt god utveckling.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln: REKREATION

Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism.
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
C. Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv.
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.
E .Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021

Läs hela rapporten och resultaten för alla kommuner på Naturvårdsverkets sida Sveriges Friluftskommun 2021.