Potential med Gunnar

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.

Här i ”Miljöfilmen” pratar vi med ekologen Gunnar Isacsson från Skogsstyrelsen.
Han gottar ner sig i en parti skog och lyfter fram mångfaldsvärden i form av högstubbar och död ved, tittar på hackspettshål, röta och mulm. Han betonar vikten av naturvårdande skötsel för att vi ska kunna leva och trivas, inte minst ur aspekten att mycket av skogen i Skåne är tätortsnära. Ytterst menar han att tillvaratagandet av den skånska skogens potential bygger på en kunskapsutveckling.

Gunnar Isacsson, Åke Högman och filmaren Johannes Nilsson. Foto: Kristina Larsson
Gunnar Isacsson, Åke Högman och filmaren Johannes Nilsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
Insats I4: Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.
Aktivitet A. Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.