Bryn och gläntor – viktiga för våra vilda pollinatörer

Bryn och gläntor, med blommande träd, buskar och örter, gamla lövträd och död ved, fanns det gott om i 1800-talets ljusa bondeskogar. I dagens skogar är det ont om dessa miljöer. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn och gläntor-viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd- och skogsmiljöer.

Träd och buskar fyller många funktioner
De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av nektar- och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en inspirationsfolder ” Bryn och gläntor-viktiga för vilda pollinatörer” som visar på de viktigaste miljöerna för vilda pollinerare samt några typiska arter. Foldern har fokus på träd- och skogsmiljöer. Att skapa bryn med blommande buskar, låta vägkanterna blomma, spara de gamla träden, behålla skyddande stengärdsgårdar eller skapa sandblottor är några insatser du kan göra för att gynna de vilda pollinerarna.

Illustration bryn- och skogsmiljöer
I foldern ligger fokus på träd- och skogsmiljöer. Folderns insida illustrerar ett varierat skogslandskap som är gynnsamt ur pollinatörernas perspektiv.

Informationsfoldern Bryn och gläntor -viktiga för vilda pollinatörer.

På vår webbsida Vilda pollinatörer hittar du fler insatser som du kan göra för våra vilda pollinatörer. Allt från filmer, växtlistor, humleboken med mera.