En ännu grönare grön infrastruktur

Just nu pågår ett arbete för att revidera Skånes regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Gudrun Berlin är samordnare för Grön infrastruktur på Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne

Vad händer?
– Under 2022 kommer vi ta fram förslag till på reviderade och nya åtgärder för handlingsplanen som ska gälla 2023–2026. Förslaget kommer att gå ut på bred remiss under våren 2023.

Porträtt kvinna
Gudrun Berlin är samordnare för Grön infrastruktur på Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne.

Vilket är huvudsyftet med översynen?
– Aktualisera handlingsplanen med nya åtgärder och inledande text. Flera åtgärder är genomförda och kommer att tas bort och ersättas med nya åtgärder. Nya direktiv från EU, nationella utredningar och regionala program och kunskapsunderlag har kommit som behöver inkluderas i arbetet med grön infrastruktur.

­– En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är att få ett landskapsperspektiv på brukande av landskapet. Här har hänsyn och frivilliga avsättningar på rätt plats har en stor betydelse.

Om man ser till den större bilden, vad är det som ska göras under året?
– Under året kommer vi att samverka med olika aktörer för att få in förslag på nya åtgärder. Hittills har vi haft en workshop med Samrådsgruppen för naturvård i Skåne där representanter från markägarorganisationer, ideella organisationer, universitet och andra statliga myndigheter (bl a Skogsstyrelsen) finns representerade samt kommuner och Region Skåne. Målet var att ha en dialog om nya åtgärder, som kan inkluderas i handlingsplanen. Parallellt sker en intern förankring av åtgärdsförslagen på Länsstyrelsen.  

Vem vänder ni er till?
– I princip alla, men markägarna och kommunerna är de två viktigaste målgrupperna eftersom de har rådighet över markanvändningen.

Vad är målet med handlingsplanen?
– Handlingsplanen ska fungera som ett ramverk och en samlande plattform för naturvårdsarbetet i länet för att effektivisera och snabbare nå miljömålen som rör olika naturtyper och biomångfald. Dessa är: ”Levande skogar”, ”Myllrande våtmarker”, ”Ett rikt växt- och djurliv”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”God bebyggd miljö”. Med dagens bevarandeinsatser och markanvändning klarar vi inte dessa mål.

Text: Åke Högman

Läs mer om arbetet Grön infrastruktur på Länsstyrelsen Skånes webbplats.