Åtgärder kan öka kolsänkan med 2 miljoner ton per år

I en analys som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket nyligen presenterade för regeringen skulle kolupptaget kunna ökas med motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år.  Detta genom återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark. Senior advisor Johan Wester på Skogsstyrelsen är en av de som arbetat fram analysen.

Skönt att vara i mål?
– Ja, det är alltid skönt att fullfölja ett arbete och se resultaten.

porträtt man

Hur har ni stora drag lagt upp arbetet?
–  Det har varit inriktat på att analysera effekter av olika åtgärder när det gäller deras potential att minska avgången av växthusgaser och öka upptaget av kol. Enligt uppdraget skulle det inriktas på åtgärder på organogena jordar (torvmarker) samt åker- och betesmark. De olika åtgärderna har analyserats var och en för sig utifrån den kunskap som finns.

Några oväntade utmaningar?
– Eftersom det händer mycket inom området med många olika initiativ och uppdrag så har en utmaning varit att hålla fast vid uppdragets ursprungliga inriktning och avgränsningar.

Något som överraskar med utfallet?
– Resultaten var ganska väntade, särskilt att återvätning av dikade torvmarker är en åtgärd med bra potential att minska avgången av växthusgaser.

Vad händer nu?
– Nu när vi redovisat till regeringen så har myndigheterna avslutat sitt arbete.

Rapporten kan bli ett viktigt underlag för Miljömålsberedningens fortsatta arbete med att ta fram strategier med etappmål för bland annat ökade nettoupptag av växthusgaser inom markanvändningssektorn.