Friska skogar

Nyhet hämtad från KSLA:
Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift.

Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd skador framöver som påverkar både tillväxten och trädens överlevnad negativt. Klimatförändringarna är en viktig faktor som skapar en stor osäkerhet inte minst beroende på ett ökat sjukdomstryck, stormar och bränder.

KSLA:s Skogsskadekommitté har under tre år arbetat med att öka kunskapen om skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringarna.

Granbarkborrens härjningar, möjligheter med fjärranalys, skogsskötselstrategier och kulturella perspektiv på skogsskador är exempel på spännande områden som tas upp i denna skrift.

Hämta ner skriften som pdf på KSLAT’s webbsida.