Webbinarie KSLA – Nya tankar kring skogens hälsa: Föredrag och reflektioner

Datum: 21 mars, 2022
Tid: 13:00 - 15:30

Skogens hälsa och skogsskadefrågor blir alltmer aktuella. Det finns behov att ändra utgångspunkter och
referensramar för skogsskador då målbilderna för skogens brukande blir alltmer komplexa. Genom att lyfta
in nya perspektiv och tänka innovativt och utanför ramarna kan en utveckling av framtida arbete med
skogsskador initieras.

För att hantera klimatförändringar pågår en samhällsomställning där skogen är central. Efterfrågan på träråvara ökar men det finns även krav på att bevara biodiversitet. Skogens användning och skötsel debatteras därför flitigt, inte sällan utifrån ensidiga målbilder snarare än utifrån hur disparata mål kan nås. För att utveckla arbetet med skogsskador i ett föränderligt klimat finns ett behov av att tänka nytt. Samtidigt är det viktigt att nytänkande inte förblir abstrakta idéer utan lyfts in i dagens praktik. Under webbinariet varvas föredrag med frågor via mentimeter och avslutningsvis får en panel med bred representation från sektorn reflektera kring seminariets budskap. Med ett brett deltagande kan seminariet främja att viktiga perspektiv på skogsskadefrågor inte glöms bort.
Syfte med webbinariet är att starta tankeprocesser för nytänkande kring skogens hälsa och skogsskadefrågor. Målet är att deltagarna ska börja formulera nya frågor som hjälper oss möta de utmaningar vi kan förväntas ställas inför.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Läs hela programmet