Turism på annans mark

LRF har varit delaktiga i projektet ”Turism på annans mark” som lanserades i april i år. Resultatet är en handfast handledning för hur samverkan på bästa sätt kan ske mellan markägare och naturturistföretagare. Till handledningen är också sex avtal framtagna som utarbetats av en jurist. Detta för leder, lägerplatser, snöskoter, olika turismaktiviteter samt vägslitage. Jan Hultgren är verksamhetsutvecklare på LRF.

Vem har varit initiativtagare till ”Turism på annans mark”?
– LRF och Naturturismföretagen [tidigare Ekoturistföringen]. Projektet finansierades av Jordbruksverket Tillväxtverket, Region Dalarna samt via EU-fonder.

Hur har LRF:s medverkan sett ut?
– LRF har varit en av fyra parter i projektet. Vi har anordnat ett antal workshops där markägare och Naturturismföretagare har deltagit. En av dessa genomfördes i Skåne 2019. LRF har också varit en av redaktörerna tillsammans med Naturturismföretagarna i framtagandet och arbetet med foldern och vi har även varit drivande vad gäller avtalen.

Vad är det övergripande målet med initiativet?
– Visa hur samverkan mellan turistföretagare och markägare kan regleras för de turistföretagare som inte äger mark där verksamheten skall bedrivas. Samt att öka tillväxten och sysselsättningen på landsbygden. Avtalen skall ge en trygghet för båda parter.

Hur har man arbetat, och arbetar, för att nå ut med initiativet?
– LRF sprider information inom våra regionala kanaler. Övriga intressenter skall sprida informationen inom sina respektive nätverk. Tillväxtverket kommer att sprida information inom sina EFRA-grupper samt att de regionala ”Visit” företagen gör detsamma (t ex Visit Skåne). LRF kommer att trycka upp foldern ”Turism på annans mark” som kommer att finnas på LRFs regionala kontor senare i år. Foldern finns även i digital form.

Foldern ”Turism på annans mark” finns att ladda från webben.
Jan Hultgren, verksamhetsutvecklare på LRF, har varit en av de involverade i projektet.

Hur har ”Turism på annans mark”, med såväl handledning som avtal, mottagits?
– Mycket bra. Det har funnits en stor efterfrågan efter avtal som reglerar naturturismen och nu finns det ett antal avtal som reglerar verksamheten inom flera inriktningar.

Vad tror du att det här kan leda till på sikt?
– Att verksamheter inom naturturismnäringen skall kunna verka och utvecklas samtidigt som man tillvaratar markägarnas intressen. Ska turistnäringen på landsbygden kunna utvecklas krävs långsiktiga stabila regler. Dessa bidrar också till mindre konflikter mellan jordbruks-, skogs- och turistnäringen, vilket gynnar bägge parterna. Med bra avtal och respekt för varandra är både markägare och naturturismföretagare vinnare.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi

Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter: C. Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv. *