FRAS för framtida skogsskötsel

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd.

Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU och som även sitter med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi, är en av de tre programledarna tillsammans med Erika Olofsson, Linnéuniversitetet och Bo Karlsson, Skogforsk.

Vilken var anledningen till att projektet drog igång 2016?
– Vi såg ett behov av ett forskningsprogram i södra Sverige som samlar forskare och skogsnäring kring viktiga skötselfrågor. Tidigare forskning och utveckling har effektiviserat och förbättrat skogsbruket, och i kombination med ett förändrat klimat har detta lett till att en ny typ av skogar etablerats. Stora framsteg har också gjorts när det gäller att samla in data från skog och mark. Nya tag behövdes därför för att åter aktualisera skogsskötselfrågorna. För att möjliggöra detta och få bästa utväxling av satsningen såg vi att ett nära samarbete med näringen i södra Sverige och de organisationer som arbetar med forsknings- och utbildningsfrågor inom området, SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk, krävdes.

Vilken är målsättningen?
– Syftet med ett forskningsprogram i södra Sverige är att utveckla skogsbruket och skapa en samlingspunkt kring skötselfrågor där både forskning och näring kan mötas och diskutera. Programmets mål är att utöka möjligheterna för skogsägare att bedriva en målanpassad skogsskötsel samt att bygga upp en bred kompetensbas inom skötselområdet för framtiden.

Berätta om de nuvarande projekten, hur långt har de kommit?
– Programmet består av sex doktorandprojekt, där huvudsyftet i respektive projekt är att: Öka intresset för tall i Sydsverige genom att öka kunskapen om tallföryngring i regionen. Koppla samman digitala verktyg med ny forskning kring plantetablering för att öka variationen i föryngringarna. Utveckla nya röjningsregimer för planterad tall och gran och för att skapa blandskog och flerskiktade bestånd. Utveckla nya beståndsbehandlingsprogram för att säkerställa att blandskog och generell hänsyn bibehålls under hela omloppstiden. Utveckla nya prognosverktyg och variabler för att öka möjligheten att välja målanpassade beståndbehandlingsprogram. Utveckla beståndsbehandlingsprogram i blandskog för att öka möjligheten att producera värdefull björk.

– Doktoranderna har kommit ungefär halvvägs i sina projekt, så allt löper enligt planen så här långt!

– Kommunikation är också en viktig del av projektet, så att resultaten kan implementeras i praktiken. Vi arrangerar både workshops, exkursioner och seminarier, så håll gärna utkik på vår webbplats: https://www.slu.se/institutioner/sydsvensk-skogsvetenskap/samverkan/FRAS/ .
Dessutom kan man följa doktorandernas projekt i sociala medier med hashtaggen #frasproject

Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU och som även sitter med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi, är en av de tre programledarna tillsammans med Erika Olofsson, Linnéuniversitetet och Bo Karlsson, Skogforsk.

Har satsningen kommit för att stanna?
– Vi hoppas det. Man vinner så mycket på att samarbeta. Jag tror också att det är ett väldigt bra koncept för våra doktorander, de får jobba nära tillsammans och nära skogssektorn, vilket skapar värdefulla nätverk för framtiden. Förhoppningsvis ökar vi intresset både för skogsskötselämnet och för doktorandstudier med denna satsning, plus att vi genererar en massa forskningsresultat som gör skillnad så klart.

Text: Åke Högman