Lederna viktiga för skogen

I slutet av maj invigdes delsträcka SL6 av Skåneleden, i Vattenriket. En av de som invigningstalade var Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

Vilka var huvudbudskapet i ditt tal?
– Jag ville poängtera att det finns många positiva effekter av denna typ av leder bland annat uppmuntrar människor till en aktiv och rörlig vardag över generationsgränserna. Forskning visar att utevistelse och fysisk aktivitet främjar ökad rörelse, minskar stress och sänker blodtryck. Barns lek i naturen är mer jämställd, jämlik och fantasifull och ofta på barns egna villkor. Det öppnar även upp för företag att utmed leden finna nya målgrupper och skapa nya kreativa affärsmöjligheter. 

Har omständigheterna kring corona fått konsekvenser för ledsystemet i Skåne? 
– Vi ser att allt fler söker sig ut i naturen och lederna, vilket är glädjande. Speciellt glad är jag över att nya grupper av besökare har hittat ut till natur och skog. Jag hoppas det är en trend som kommer hålla i sig och öka, då det bidrar till ett bättre välmående. 

Hur ser ledernas roll ut om man sätter dem i ett vidare regionalt utvecklingsperspektiv?
– De är en väsentlig del i vårt fortsatta arbete med både folkhälsa och besöksnäring. Både antal svenskar och utländska turister ökar, det är viktigt att vi fortsatt underhåller lederna och jag ser gärna att vi fortsätter att knyta dem till andra delar av södra Sverige. 

Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Vad ska till för att de ska kunna bli ännu bättre?
– Vi ska fortsatta marknadsföra våra leder och ge näringslivet möjligheter att skapa affärsverksamheter. Detta görs bland annat via god tillgänglighet, både på och till våra leder. Jag ser också ett större behovet av att marknadsföra Skånes naturturism till övriga delar av Sverige, idag är det alltför få som känner till vilka möjligheter som finns i Skåne. 

Vilka eventuella utmaningar finns det framöver?
– En eventuell framtida utmaning är att lederna fortsatt kan få utvecklas på ett hållbar sätt. Det är viktigt att vi använder dem varsamt och med respekt. 

I det här sammanhanget är frågan given, vilken roll kan lederna spela in i den skånska skogsstrategin? 
– 38% av Skånes yta är täckt av skog. Det är en betydande del av regionens yta och en stor resurs. Skogen bidrar bland annat med klimatsmarta alternativ och arbetstillfällen. Dess biologiska mångfald bidrar dessutom till människors välmående, lederna är viktiga och möjliggör för fler att få tillgång till skog och naturupplevelse. Jag är övertygad om att, om fler människor kommer ut i skog och natur ökar både kunskapen och respekten för de tillgångar vi har idag. Viljan att värna och bidra till hållbara lösningar tror jag då kommer att öka. 

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi:

Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
B.Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.


Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande. Aktiviteter:
A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.
B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.
C. Sprid kunskap om utomhuspedagogik för att stärka skogen som plats för lärande.