Ett mätverktyg med internationell potential

Med sitt smartphonebaserade verktyg för skogsmätning har Katam i Malmö på kort tid gjort sig ett namn internationellt. Försäljningsansvarig Anton Holmström sitter  dagligen i digitala möten med intressenter världen över.

Företaget Katam i Malmö har utvecklat ett modernt och flexibelt verktyg för skogsmätning. Med Katams app kan man ersätta traditionella analoga mätverktyg. Genom videoinspelning av provytor, beräknar KATAM™ Forest exempelvis trädvolymer, träddiametrar, grundyta och stamtäthet.

  Företaget verkar på den internationella marknaden. Anton Holmström, tidigare på Skogsstyrelsen, arbetar med att underhålla och skapa nya kontakter världen över.
  – Sommaren var hektisk, många av våra potentiella kunder finns på andra halvklotet och där är det vinterhalvår och högsäsong. I den uppbyggnadsfas vi är i så säger man inte nej till ett enda digitalt kundmöte.
  – Vi märker genom de kontakter vi har att efterfrågan på moderna, digitala lösningar för att mäta skog är mycket stor. Det är rätt coolt, ett litet källarföretag från Skåne som plötsligt upplevs som en tung aktör på en internationell marknad.

Försäljningsansvarig Anton Holmström förbereder sin drönare för skogsmätning. Foto: Bo Jonasson

  Sverige är förvisso basen men Katams kontaktyta är alltså till största delen internationell.
  – Inom försäljning pratar man om konverteringsgrad, det vill säga hur nära köp man ligger i förhållande till insats, vi har en hög konverteringsgrad. Även om vi inte har den försäljningen vi vill ha så är vi nära många avslut, vår teknik är som sagt efterfrågad.

  Anton menar att möjligheten för Katam i första hand inte ligger i tekniken utan i tanken om tillgängliggörandet.
  – Det är självklart att man, som med vår app, ska kunna mäta skogen genom sin telefon. Det finns otroliga värdeökningar för skogsägaren att göra bara man kan erbjuda rätt mätmetod.

Den digitala förändringen
Det finns också ett större perspektiv. När tillgängligheten till mätdata breddas så kan det också innebära stora maktförskjutningar, inte minst till skogsägarens fördel.
 – Idag har många stora inköpsorganisationer ett omfattande informationsövertag, med en innovation som vår kommer det övertaget att jämnas ut. Jag vill påstå att det ytterst skapar bättre förutsättningar för skogsnäringen i framtiden.

  Den digitala utvecklingen har de senaste tjugo åren lett till en enorm förändring för service och tjänster inom en mängd sektorer.
  – Skogen är en trögare koloss men det finns en enorm potential, vilket kan leda till stora förändringar inom såväl miljö, produktion och rekreation och en starkare ekonomi för alla parter.

 För Katam är den närmsta framtiden tydlig.
  – Vi fortsätter att jobba mot de potentiella kunder som vi har kontakt med. Vi hjälper och servar såklart våra svenska användare men får vi in en stor internationell kund så är det värt mellan 10-100 gånger så mycket som en svensk.
    Katam riktar i första hand in sig på plantageskogsbruk, det vill säga intensiv skogsodling, vanligtvis under tropiska eller subtropiska förhållanden.
  – Främst i Syd- och Mellanamerika, USA och i Asien. Jag har jobbat med skog i 20 år och har ofta reflekterat över att vi Sverige tycker vi är jättestora på skogsbruk, sanningen är att vi har ca en procent av skogsmarksarealen globalt. Förvisso är vi duktiga på exportmängd och har en gedigen skogskunskap men om man vill skapa förändringar i skogstillväxt då ska man titta på världen i stort.
 – Återigen, det är häftigt att utvecklingen har lett till att vi kan gör det från ett kontor i Malmö, ja och ett skrivbord i Växjö, där jag sitter.

Text: Åke Högman