Lund planerar för friluftslivet

Lunds kommun är mitt uppe i arbetet med sin första friluftsplan och med en nyligen avslutad remissrunda. Planen syftar bland annat till att kartlägga och beskriva kommunens friluftsliv, formulera mål samt en handlingsplan för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv.
Magnus Eckeskog som är friluftssamordnare på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun – och från och med 1:e november Chef för natur- och friluftslivsenheten – vet mer.

Vad var det som ledde fram till förslaget för en friluftsplan?
– Det är viktigt att invånarna i Lunds kommun har tillgång till ett rikt friluftsliv och därför har kommunen har under lång tid arbetat aktivt med friluftslivsplanering. Kommunen har också gjort stora insatser för att främja friluftslivet genom att avsätta mark för friluftslivets intressen samt att anlägga leder, rast­platser, olika former av service för friluftslivet och att ta fram information om var och hur friluftsliv kan utövas. Samtidigt är det så att inom samhällsplanering och fysisk planering måste friluftslivet vägas mot andra intressen, exempelvis för bebyggelse och infrastruktur. Friluftsplanen tas fram för att fungera som ett stöd för kommunens tjänstepersoner då den ger en samlad överblick gällande friluftslivets förutsättningar i kommunen.

Vilka speciella förutsättningar kan man peka på för Lunds kommuns del när det gäller friluftslivet?
– Å ena sidan är staden Lund starkt präglad av det omgivande åkerlandskapet vilket kraftigt begränsar möjligheterna till stadsnära friluftsliv. Å andra sidan har vi fantastiska naturområden i de östra kommundelarna som bjuder till goda möjligheter till friluftsliv. Vidare utövas en stor del av friluftslivet på privat mark, varför dialogen med markägare mycket viktig för kommunen. Kommunens naturområden har också ett väldigt stort upptagningsområde vilket attraherar ett stort antal besökare från hela sydvästra Skåne samt även Danmark.  

Vilka möjligheter kommer den här planen att skapa?
– Planen ger en bättre överblick över hur friluftslivet ser ut i dagsläget och vilket utmaningar vi står inför. Detta tillsammans med den extensiva kartläggning vi gjort av kommunens ca 70 friluftsområden kommer sannolikt att förenkla arbetet med att tillgodose friluftslivets intressen inom kommunens samhällsplanering. De fokusområden som planen listar samt den handlingsplan som kommer att tas fram innan planen antas kommer att förenkla prioriteringen av åtgärder för att förbättra kommunens friluftsliv.

Vilka utmaningar finns det för Lunds kommun när det gäller friluftslivet?
– Framförallt så är den generella bristen på natur en stor utmaning som vi delar med övriga kommuner i sydvästra Skåne, vi befinner oss i den del av Sverige som har minst allemansrättsligt tillgänglig natur per invånare. Därutöver kräver det stora antal besökare som kommer till kommunens naturområden en stor insats vad gäller kanalisering av olika utövare. Det är mycket viktigt att vi förebygger konflikter, vilket framförallt handlar om att kanalisera mer fartfyllda aktiviteter som ridning och MTB till särskilda områden så att man även kan finna lugn och ro på den begränsade yta besökarna ska samsas på.  

Tv. Magnus Eckeskog som är friluftssamordnare på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun - och från och med 1:e november Chef för natur- och friluftslivsenheten. Övriga foto: MostPhoto
Th. Magnus Eckeskog som är friluftssamordnare på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun – och från och med 1:e november Chef för natur- och friluftslivsenheten. Foto t.v. MostPhoto

Hur skapar men en bred uppslutning i en sådan här fråga?
– Jag tror att dialog är mycket viktigt. Tidigare i höst bjöd vi in till ett dialogmöte utomhus med de olika organisationer som sysslar med friluftsliv om friluftsplanen vilket var mycket uppskattat. Tror att vi på kommunen fortsatt behöver ha en levande dialog med våra besökare för att säkerställa att vi gör rätt prioriteringar. Även internt är det mycket viktigt med dialog, friluftsplanen tas fram av tjänstepersoner på Tekniska Förvaltningen då det främst är vi som jobbar med åtgärder gällande friluftsliv. Friluftsliv är dock en företeelse som spänner över många olika verksamhetsområden och därmed också förvaltningar.

Kommunicerar ni med andra skånska kommuner vad gäller friluftslivet?
– Vi samarbetar med andra kommuner kring friluftsliv genom olika samverkansformer. Exempel på detta är Romeleås- och sjölandskapskommittén som verkar för att främja det rörliga friluftslivet in riksintresset Romeleåsen och sjölandskapet. Här är vi i dialog med 6 andra kommuner. Lunds kommun är också medlem i Höjeå- samt Kävlingeåns vattenråd, där frågor kring friluftsliv och rekreation lyfts. Vi deltar också aktivt i de möten om friluftsliv som Länsstyrelsen bjuder in till.  

Hur har responsen varit under remissrundan?
– Den har varit mycket positiv. Många har dock påpekat avsaknad av en handlingsplan i förslaget. Från början var planen att hålla ett dialogmöte i våras där vi tillsammans med organisationer och friluftsutövare skulle ta fram förslag till en handlingsplan, mötet fick dock ställas in på grund av corona. Tanken är att vi nu tar fram en handlingsplan baserat på förslag som remissinstanserna har möjlighet att ge i samband med att de svarar. Sedan är det alltid svårt att lägga sig på en lagom nivå, vissa önskar en mer detaljerad plan medan andra tycker att den är för lång.

Vad händer nu?
– Nu håller vi på att sammanställa alla svaren som kommit in och kommer därefter att uppdatera planen baserat på de inkomna svaren. Sedan kommer vi att ta fram en handlingsplan som kommer att läggas in som ett särskilt kapitel. Förhoppningen är att planen ska kunna antas i Teknisk Nämnd före årsskiftet.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter: A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *

B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*