Ett laddat paket om vilt

Skogforsk har dragit igång utbildningspaketet ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”. Alla tre delar i utbildningen är kostnadsfria för den som deltar. Märtha Wallgren på Skogforsk, forskare inom viltekologi vet mer.

Vilken är din roll i projektet?
– Jag är projektmedarbetare och expert på viltbetesfrågor. Jag är ansvarig för innehållet i huvuddelen av teorikursen, jag medverkar även i alla filmer och exkursioner. Helena Gålnander som är projektledare är ansvarig för bland annat planering, genomförande och avrapportering av kursen. Förutom Helena och jag har flera andra Skogforsk-kollegor medverkat i såväl exkursioner som filmer. Vi har även haft gäster från andra organisationer i våra filmer.

Märtha Wallgren på Skogforsk, forskare inom viltekologi. Foto: MostPhotos och Skogforsk

Vilken är er definition av viltanpassad skogsskötsel?
– Det finns olika definitioner, men i min mening handlar viltanpassad skogsskötsel om att sköta skogen för minskade betesskador orsakade av klövvilt. Viltanpassad skogsskötsel kan ses som en verktygslåda med olika alternativ för markägare och andra som tar beslut eller ger råd inom skogsbruket. Med medvetna beslut baserade på kunskap ökar möjligheterna att nå målen, till exempel en skog med höga värden.

– Ibland blandas viltanpassad skogsskötsel ihop med foderskapande åtgärder, där det senare syftar till att skapa mer viltfoder i skog och mark. Jag brukar skilja på begreppen, även om de i olika delar ofta överlappar varandra. Viltanpassad skogsskötsel är som begrepp frikopplat från viltförvaltningen, men bör ses som delar av en helhet. I områden med täta klövviltsstammar kan det vara nödvändigt att sänka tätheten av djur för att kunna nå resultat med viltanpassad skogsskötsel. Vår kurs är dock avgränsad till just skogsskötselalternativen.

Hur och när började det här initiativet?
– Vi drog igång kursen 2017 och det tack vare att vi fick finansiering för den genom Landsbygdsprogrammet, finansierat av Sverige och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Anledningen till att vi sökte för just den här kursen är att det är vanligt att både privata skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket vänder sig till oss med frågor som kopplar till hur skogen ska skötas när riskerna för viltbetesskador är höga. Vi såg ett behov av en kurs, helt enkelt.

Vilka är huvudfrågorna?
– Hur klövviltet påverkar skogen och skogsbruket? Hur medvetna val av skogsbruksåtgärder kan påverka betesskadenivåerna? Vilka avvägningar som bör beaktas vid tillämpning av viltanpassad skogsskötsel, t ex mellan produktion, ekonomi och skadenivåer?

Vem vänder ni er till?
– Vi vänder oss till alla som har intresse av de här frågorna. Från början var förväntningarna att kursdeltagarna skulle vara personer som tar beslut om skogsskötsel, till exempel enskilda skogsägare, skogstjänstemän, entreprenörer, men en rolig överraskning har varit att intresset är bredare än så. Vi har haft kursdeltagare med jakt eller naturvård som huvudsakligt fokus och som har sett ett värde i att förstå skogsbrukets möjligheter och begränsningar kopplade till högt betestryck från klövvilt. Många deltagare har naturligtvis också intressen av såväl skogsbruk som jakt och vill lära sig hur de kan arbeta för att optimera för det bästa av bägge delar.

Vad har ni fått för respons?
– Responsen har varit positiv och vi hoppas på att ännu fler kommer att gå kursen. Kursen finns tillgänglig i nuvarande form så länge som vi har finansiering från Landsbygdsprogrammet, d v s till juni 2021.
Eftersom intresset för viltanpassad skogsskötsel är så stort kommer vi sannolikt att fortsätta informera om ämnet i någon form, även i framtiden.

Läs mer om kursen på Skogsforsk webbsida.

Text: Åke Högman