Lektioner i det fria

En av huvudmålgrupperna för Friluftslivets år är barn i årskurserna 4-6. Lovisa Cederström arbetar på Allerums skola och är ledare inom Friluftsfrämjandet, hon ser stora fördelar med utevistelse och rörelse i undervisningen.

Du är i hög grad engagerad i att koppla ihop friluftsliv med skola, hur gör du det?
– Det går att koppla det mesta som man gör i skolan till friluftsliv bara man är nyfiken och tycker om att vara ute med eleverna. Med ett stort intresse och kunskap samt samverkan kommer man långt. Jag arbetar även som naturvägledare i mitt företag Lisskulla när jag inte arbetar på Allerums skola och är ledare inom Friluftsfrämjandet. Här får jag både kunskaper och kontakter som jag kan ta med mig till skolan.

Varför är det viktigt?
– Att lära sig saker ute samtidigt som man gör något praktiskt underlättar och stimulerar inlärningen. Stillasittande barn och ungdomar är ett växande problem i samhället och här har vi inom skolan en viktig roll att få in utevistelse och rörelse i undervisningen. Vilket faller sig naturligt när man är utomhus och då speciellt i skogen.

Hur reagerar barnen?
– Med nyfikenhet, engagemang och ett helt annat lugn än i klassrummet.

Lovisa Cederström från Friluftsfrämjandet
Lovisa Cederström från Friluftsfrämjandet

På vilket sätt ser man framsteg i ett sådant arbete?
– Kunskaperna sätter sig bättre när barnen får använda alla sinnen och man ser hur barnen tar till sig kunskaperna på ett mer avslappnat sätt. Utevistelsen ger dessutom barnen energi vilket bidrar till arbetsro och sammanhållning i gruppen

Finns det en större förståelse för ett sådant arbete i och med pandemin?
– Ja, det finns det och på vår skola har satsningen på utevistelse, utomhuspedagogik och friluftsliv tagit fart rejält.

Berätta om samarbetet mellan Allerums skola och Raus Planterings skola – vad är tanken?
– Allerums skola i nordvästra delen av staden är en skola på landet med fsk-åk 6 och få nyanlända elever. Raus Planterings Skola finns i utkanten av centrum i ett socioekonomiskt svagt område med fsk-åk 6 och många nyanlända elever. Det som är gemensamt för skolorna är, förutom elevantal i skolan, närhet till fina områden av tätortsnära natur. Områden som pedagogerna vill använda sig mer av i undervisningen.  Skolorna får lära sig hur man kan nyttja natur- och friluftsliv i undervisningen samtidigt som de får kontakt med föreningslivet genom Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden och Sportfiskarna som är med i projektet. Eleverna får en större känsla för natur och friluftsliv och lär sig mer om de globala målen för hållbar utveckling i ett praktiskt sammanhang. Åk 4-6 får lära sig mer om friluftsliv på idrottslektionerna enligt läroplanen. Åk 4 får även lära sig mer om livet i bäcken och åk 5 får även lära sig mer om livet i havet där åk 4 besöker en bäck och åk 5 en strand. Åk 6 får en friluftsdag på Kullaberg där de får praktisera sina friluftskunskaper och prova på klättring.

Vår förhoppning är att både elever och lärare får lära sig nya saker under projektets gång samtidigt som elever och lärare från två olika skolor i två olika stadsdelar lär känna varandra. 

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi
Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter: B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*
Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.

Aktiviteter: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar tillolika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.
B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.
C. Sprid kunskap om utomhuspedagogik för att stärka skogen som plats för lärande.